CO2 Nieuwsbrief #2 2017
14/07/2017 weteradmin

Wetering heeft de eerste helft van 2017 in Scope 1 en 2 totaal 2.126 ton CO₂ uitgestoten, met Scope 3 daarbij opgeteld komt het totaal op 3.774 ton. In 2016 was onze uitstoot 2.812 ton CO₂. Een reductie van maar liefst 24%

Onderverdeling CO₂ uitstoot per scope | 01-01-2017 / 30-06-2017

2.125
0
1.648
Scope 1 Emissiebron ton CO₂
Verwarming Aardgas 4,86
Werkplaats Lasgasmengsel 0,00
Werkplaats Acetyleen 0,00
Bedrijfsauto’s Diesel 115,39
Bedrijfsauto’s LPG 3,45
Bedrijfsauto’s Benzine 0,61
Vrachtauto’s Diesel 227,21
Projectlocaties Propaangas 0,88
Projectlocaties Diesel 1.771,86
Projectlocaties Benzine 1,58
Scope 2 Emissiebron kWh
Elektriciteit Groen (Wind) 41.889
Scope 3 Emissiebron ton CO₂
Waterverbruik Water 0,11
Papierverbruik Papier 0,48
Smeeroliën Olie/Vet 10,30
Transport derden Diesel 546,23
Transport schepen Diesel 1.085,36

Reductie ten opzichte van 2016

Scope 1: 24%

De reductie in scope 1 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

 • Continue optimalisatie logistiek
 • Toezicht door leidinggevenden op o.a. stationair draaien
 • Instructie ‘Het Nieuwe Rijden’ voor chauffeurs
 • Effectief wagenpark beheer
 • Effectief gebruik bakken hydraulische machines
 • Initiatief hergebruik grondstoffen
 • Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters

Scope 2: 38%

De reductie in scope 2 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

 • Overstap op groene energie (100% Wind)
 • Verhogen bewustwording kantoormedewerkers
 • Bij vervanging kiezen voor apparaten met A-Label

Scope 3: +122%

De reductie in scope 3 is behaald bij het dieselverbruik van “Inhuur e.a.” hier is 24% reductie behaald door o.a. onderstaande maatregelen. Het transport per schip is aanzienlijk meer geworden, reden hiervoor is meer transportbewegingen per schip.

 • Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
 • Transport van grondstoffen per schip (alternatief voor vrachtwagens)

Reductiedoelstellingen 2017

Wetering wil de CO2-uitstoot verder terugbrengen. Door onder meer het blijven vernieuwen van het machinepark,
de bewustwording van onze medewerkers verhogen en…

Het blijven optimaliseren van logistiek

Monitoring brandstofverbruik en onderzoek alternatieven
Toezicht door leidinggevenden op gedrag binnen projecten
Instructie ‘Het Nieuwe Draaien’ voor onze machinisten
Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
Effectief gebruik bakken hydraulische machines
Aanschaf extra rijplaten ten behoeve van verharding projectterrein
Effectief wagenpark beheer (carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen)
Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters

CO2 uitstoot reduceren we ook op onze projecten!

Startdatum: 18 april 2016
Opleverdatum: 29 juni 2017
Projectstadium: Lopend project
Opdrachtgever: Waalweede 
Website: Stadswaard

Tussen april 2016 en juni 2017 werkt aannemerscombinatie Dijkencombi aan de inrichting van de Stadswaard. De combinatie bestaat uit Vissers Ploegmakers BV, F.P.H. Ploegmakers BV en Van de Wetering Cultuurtechniek BV.

De Stadswaard grenst aan Nijmegen en is via een bijzondere brug vanaf de Waalkade toegankelijk voor bewoners en recreanten. De Stadswaard wordt heringericht om natuurwaarden beter tot ontwikkeling te brengen en het gebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Er komt een geul die vanaf één kant in verbinding staat met de Waal. De waterstanden in de geul bewegen mee met de waterstanden in de Waal. Over de geul komt een brug zodat er een doorgaande struinroute (ca. 50 ha) voor wandelaars blijft bestaan. Het uiteindelijke resultaat is een spannende uiterwaard voor bezoekers die de riviernatuur en de Waal van dichtbij kunnen beleven.

Om energieverbruik te beperken en de CO2 emissie te reduceren, zijn onderstaande maatregelen genomen:

 • Toezicht door leidinggevenden op gedrag binnen project
 • Toezicht door leidinggevenden op stationair draaien
 • Chauffeurs in bezit Het Nieuwe Rijden
 • Machinisten bij voorkeur in bezit Het Nieuwe Draaien
 • Transport van grondstoffen per schip (alternatief voor vrachtwagens)
 • Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
 • Effectief wagenpark beheer (carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen)
 • Effectief gebruik bakken hydraulische machines
 • Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters
PROJECT ACTIEPLAN
Actie Reductie Realisatie Datum
HNR Chauffeurs / Herhaling HNR 1,5 % / 1% Cursus of herhaling cursus 31-10-2021
Banden op spanning 1,5% Onderhoud Continue
HND machinisten 1,5 % Toolboxmeeting  maart 2016 & juni 2017
Optimaliseren logistiek 4% Planning Continue
Voorkomen stationair draaien 2,0 % Toezicht leidinggevenden Continue
Effectief gebruik hydraulische machines 2,5 Planning bakken Continue
CO2 Footprint Stadswaard 2017-1
CO2 Footprint Stadswaard 2016

Gunningsdatum: 14 februari 2017 
Startdatum:
april 2017
Opleverdatum: 2020
Projectstadium: Opgestart project
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Website: N3MP

Tussen 2017 en 2020 werkt aannemerscombinatie Dijkencombi aan de transformatie van de Nieuwe Driemanspolder. De combinatie bestaat uit Vissers Ploegmakers BV, F.P.H. Ploegmakers BV en Van de Wetering Cultuurtechniek BV.

De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Het duurt nog even, maar in 2020 ontstaat hier een natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden. Bij extreme regenval wordt het gebied gebruikt om water op te vangen (piekberging). Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik. Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder uit. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

Om energieverbruik te beperken en de CO2 emissie te reduceren, zijn onderstaande reductiedoelstellingen opgesteld:

 • Transport van grondstoffen per as over rijplaten
 • Effectief wagenpark beheer
  Carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen
 • Aanleg verkeerstunnel
  Er moet ca. 300.000 m3 per as afgevoerd worden. Rekenend op vrachten van 15m3 zijn dit 4.000 transportbewegingen (heen en terug). Door de aanleg van de verkeerstunnel wordt woon- en werkverkeer gescheiden, naast veiligheid heeft dit enorme voordelen m.b.t. CO2 uitstoot. Vrachtwagens hoeven niet op te trekken en te stoppen voor woon- en werk verkeer en vice versa.
 • Toezicht door leidinggevenden op gedrag binnen project
 • Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
 • Lokale inhuur en waar mogelijk leveranties
  Er wordt bij inhuur, inkoop en onderaanneming gekeken naar de locale mogelijkheden.
PROJECT ACTIEPLAN
Actie Reductie Realisatie Datum
Transport van grondstoffen per as over rijplaten 10% per auto Planning & aanschaf rijplaten Continue
Effectief wagenpark beheer 5% Planning Continue
Aanleg verkeerstunnel 12,5% Ontwerp en realisatie Maart 2018
Toezicht leidinggevenden op gedrag 0,5% Toezicht, sancties Continue
Invloed uitoefenen op ketenpartners 0,5% Inkoop Continue
Lokale inhuur en leveranties 2,5 Inkoop, werkvoorbereiding Continue
CO2 Footprint Nieuwe Driemanspolder 2017-1

Gunningsdatum: 31-03-2017
Startdatum: In voorbereiding
Opleverdatum: Algehele oplevering voor 31-12-2019
Projectstadium: Opgestart project
Opdrachtgever: 
Website: Waterschap Limburg

Het project Prioritaire Dijkversterkingen perceel 1 is een project dat door Waterschap Peel en Maasvallei is aanbesteed (vanaf 1 januari 2017 Waterschap Limburg). Een deel van de dijken in het beheersgebied van het waterschap voldoen op dit moment niet aan de veiligheidsnormen. Vóór 2020 wil het waterschap alle dijken op veiligheidsnorm 1/250 (overstroming die eens in de 250 jaar voorkomt) hebben. Perceel 1 omvat dijkringen 54 (Mook), 56 (Afferden) en 59 (Bergen-Aijen).

Dijkring 54: Mook
De kering bij Mook bestaat voor een deel uit een harde kering en voor een deel uit een groene kering. De harde kering is voor een deel uitgevoerd in de vorm van een keermuur en voor een deel in een bestaande wegconstructie.
De keermuur is niet meer stabiel genoeg om aan de veiligheidsnorm te kunnen voldoen en voldoet op enkele plaatsen ook niet meer aan de vereiste hoogte. De harde kering in een wegconstructie is benodigd om de benodigde stabiliteit te behalen.
De groene kering voldoet op verschillende punten niet meer aan de veiligheidsnorm. Per dijkvak is een verschillende combinatie van faalmechanismen aan de orde, variërend van te steile taluds tot piping en heave.
In de toekomstige situatie van dijkring 54 is de harde kering vervangen door een nieuwe keermuur welke hoger is en stabieler doordat de keermuur is verankerd met grondankers. De groene kering wordt op enkele locaties verhoogd, de taluds verflauwd en/of de kering wordt versterkt door het plaatsen van een damwand in de kruin van de dijk.

Dijkring 56: Afferden
Dijkring 56 bij Afferden bestaat in zijn geheel uit een groene kering. Over vrijwel de gehele lengte is het buitentalud te steil. Op sommige locaties is de hoogte niet meer toereikend. Ook op de microinstabiliteit en piping voldoet de dijk niet.
In de toekomstige situatie is het buitentalud verflauw naar een talud van 1 op 3. De bomen die aangewezen zijn als landschappelijk bepalende bomen (aangewezen door regiovisie Mooi Maasdal) blijven gehandhaafd. Ter plaatse van deze bomen is het ophogen/aanvullen niet wenselijk. Om de stabiliteit van het talud op die locatie toch te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van een structuurmat.

Dijkring 59: Bergen – Aijen
Dijkring 59 rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaat uit een deel groene kering en harde kering. Beide keringen zijn gemiddeld 50cm te laag.
In de toekomstige situatie wordt de dijk opgehoogd volgens een standaardprofiel. Ter voorkoming van piping wordt een voorlandverbetering ingegraven van klei. De bestaande harde kering komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuwe dijk.

Meer info volgt…