MVO

RUIMTE VOOR KWALITEIT VEILIGHEID MILIEU KANSEN INNOVATIE

Duurzaam ondernemen betekent voor ons een respectvolle balans tussen bedrijfsbelang en de belangen van mens, maatschappij en natuur. Dat bereiken we door te blijven investeren en innoveren op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en ons materieel. We hebben respect voor het gebied waar we werken, we betrekken de omwonenden en creëren maatschappelijke meerwaarde waar mogelijk. Zo laten we het gebied veiliger en gebruiksvriendelijker achter. 

Niet alleen buiten maar ook binnen de organisatie hebben wij oog voor veiligheid, gezondheid en milieu. Wetering heeft aandacht voor instructie, overleg en toezicht. We hebben werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en houden ons bezig met CO2 reductie. Ons bedrijf is VCA, ISO9001, ISO14001, BRL SIKB 7000, BRL9335-2, CO2 Prestatieladder niveau 5 en SCL trede 3 gecertificeerd. Het verbeteren van onze bedrijfsvoering is een belangrijk uitgangspunt bij Wetering.

CO2 Prestatieladder


De CO2-Prestatieladder onderscheidt verschillende uitstootcategorieën. De eigen uitstoot wordt veroorzaakt door activiteiten waarbij wij zelf (fossiele) brandstoffen verbranden. Denk aan ons machine- en wagenpark en het verwarmen van kantoor en werkplaats (scope 1 en 2).

En dan is er ook nog de uitstoot die voortkomt uit activiteiten in de keten waar Wetering onderdeel van uit maakt (scope 3). Deze uitstoot komt voort uit bronnen die wij niet in eigendom hebben en ook niet beheren. Het gaat daarbij om activiteiten die vóór ons in de keten plaatsvinden zoals de inkoop van goederen en diensten.

Wetering heeft inzicht in eigen COuitstoot (scope 1 en 2) en in de meest materiële scope 3 emissies, zie CO2 emissie rapportages.

 

Duurzaam ondernemen streven we na door aandacht te geven aan de middelen die we gebruiken bij onze processen. Door o.a. het materieel aan de laatste eisen te laten voldoen, door selectie en inkoop van duurzame materialen en het stimuleren van opdrachtgevers in het toepassen van duurzame oplossingen en materialen. Onze uitstoot wordt vooral veroorzaakt door het brandstofverbruik van ons wagen- en machinepark.

Om te kunnen (blijven) sturen op reducties is een nieuwe lange termijn doelstelling noodzakelijk. Uitgegaan wordt van een doelstelling van 50% reductie in 2030 ten opzichte van ons referentiejaar 2016. Naar verwachting halen we 47% CO2-reductie in 2025. Met deze doelstelling geeft Wetering invulling aan de eigen verantwoordelijkheid en het streven om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid.

Ter invulling van de reductiedoelstelling voor scope 1 en 2 zijn in de afgelopen jaren reeds diverse reductiemaatregelen genomen. Voor een deel hebben deze maatregelen al een zichtbaar effect op de CO2-uitstoot. Voor een ander deel zijn maatregelen geprogrammeerd en moeten ze nog worden uitgevoerd en ook is voor sommige maatregelen blijvende actie nodig om het reductie-effect te behouden (denk aan de inkoop biodiesel en vervanging materieel). In onderstaand overzicht worden de maatregelen benoemd om genoemde reductiedoelstelling te realiseren.

Zie rapportages waarin COreductiedoelstellingen zijn vastgesteld voor scope 1, 2 en 3 emissies.

Wetering communiceert structureel intern en extern over eigen CO2-footprint en reductiedoelstellingen. Deze zijn ook terug te vinden op de website van SKAO. Van projecten die wij met gunningvoordeel hebben verkregen, communiceren wij structureel over de COfootprint, reductiedoelstellingen en maatregelen van deze projecten.

 

CO2 NIEUWSBERICHTEN COMMUNICATIEPLAN

Wetering is aangesloten bij de vakgroep CO2 Platform van Bouwend Nederland en vakgroep CO2 én KAM bewust ondernemen, het initiatief door en voor MKB-bedrijven in de bouw & infra.