Dijkverbetering Eemdijk-Zuid

Een goede kwaliteit van de dijken in Nederland is van groot belang. Dijken beschermen ons tegen hoog water. Nederland is kwetsbaarder geworden voor overstromingen. Om problemen met wateroverlast te voorkomen, hecht de Nederlandse overheid er sterk aan dat de Nederlandse waterkeringen goed onderhouden zijn en aan de vastgestelde normen voldoen. Daarvoor heeft het Rijk het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in het leven geroepen.

Dijkencombi waar van de Wetering deel van uitmaakt verbetert in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe van 2014 tot 2017 22 kilometer dijk langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem. Dit werk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP) van het Rijk.  Vanuit dit programma worden werkzaamheden aan waterkeringen gefinancierd.

Het dijktraject Eemdijk-Zuid, Eemlandse- en Slaagsedijk loopt langs de oostzijde van de Eem, van de bebouwde kom van Eemdijk naar gemaal Malesluis in Amersfoort (bij de fietsbrug over de Eem). Met een lengte van ongeveer 10 kilometer is dit het langste traject binnen het project Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem, dat in totaal 22 kilometer dijk beslaat.

Client:In uitvoering