Herinrichtingsproject Millingerwaard

Millingerwaard is uniek: door de aanwezige natuurwaarden, haar ontstaan en de voorbeeldrol die zij vervult. Zo heeft de herinrichting van de Millingerwaard als voorbeeld gediend voor het “Plan Ooievaar: de toekomst van het rivierengebied (1987)”. Een in die tijd vernieuwende visie op het rivierengebied waarbij het laten ontwikkelen van ooibossen een belangrijk onderdeel is, komt nu tot een prachtige afronding..

Wat begon als kleinschalige kleiwinning door o.a. Delgromij, in de nabijheid van een steenfabriek is uitgegroeid tot een bekend voorbeeld van natuurontwikkeling in het Nederlandse Rivierengebied. In 2005 zijn alle eigendommen overgedragen aan Dienst Landelijk Gebied. De herinrichting ‘Veiligheid en Natuur’ vindt plaats in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied en is onderdeel van het plan Ruimte voor de Rivier, dat de risico’s van hoogwater wil verminderen met de aanleg van overloopgebieden. Op langere termijn zal de Millingerwaard zichzelf kunnen ontwikkelen tot een robuust natuurgebied waarbij natuurlijke processen hand in hand gaan met recreatie.

De uiterwaard speelt een belangrijke rol bij het afvoeren van rivierwater naar zee. Met het oog op de stijging van de (hoog) waterstanden in de rivier is rivierverruiming noodzakelijk. In de Millingerwaard wordt dit gerealiseerd in combinatie met natuurontwikkeling. Het is de bedoeling om de rivier de Waal meer ruimte te geven in de Millingerwaard door de aanleg van een geulenpatroon in de uiterwaard. Hierdoor stijgt het rivierwater minder bij hoogwater en dat is van belang voor de veiligheid. Een tweede doel van de herinrichting is natuurontwikkeling in de Millingerwaard. De kenmerkende riviernatuur wordt versterkt, met ruimte voor open water, rietmoerassen, rivierduinen, oevervegetaties, ooibossen en natte en droge, kruidenrijke graslanden. De herinrichting vindt plaats in opdracht van Dienst Landelijk Gebied en wordt uitgevoerd door Combinatie Boskalis – Van de Wetering in samenwerking met K3Delta.

In april 2015 is een start gemaakt met de klei- en zandwinning. Juist in het riviergebied zitten geologisch gezien goede grondstoffen die gewonnen kunnen worden. Dit deel van de uiterwaard wordt tot en met 2020 een werkgebied. K3Delta, die de ontzanding uitvoert namens de Combinatie Boskalis / Van de Wetering, heeft de installatie dusdanig vormgegeven zodat overlast voor omwonenden en bezoekers zoveel mogelijk wordt beperkt. Zo wordt de 300 meter lange installatie, met transportband naar de rivier, niet met diesel maar elektrisch aangedreven. Er wordt één buffersilo geplaatst. Deze silo is ervoor om een voorraad zand aan te leggen voor de schepen. De installatie moet voldoende materiaal blijven aanvoeren om de schepen te bevoorraden. In de komende vijf jaar wordt er zo’n vijf miljoen ton industriezand en 250.000 kuub klei gewonnen, dat per schip wordt afgevoerd. Gemiddeld zullen vijf schepen per dag aanleggen aan de nieuwe laadsteiger. Maximaal een vijfde deel van de klei wordt met vrachtwagens afgevoerd, bijvoorbeeld naar een steenfabriek in de directe omgeving.

Client:In uitvoering