Prioritaire dijkversterkingen perceel 1

Mook - Afferden - Bergen Aijen

Tussen 2017 en 2019 werkt aannemerscombinatie Dijkencombi (Vissers Ploegmakers BV, F.P.H. Ploegmakers BV en Van de Wetering Cultuurtechniek BV) aan de Prioritaire dijkversterkingen perceel 1

Status: In voorbereiding
Startdatum uitvoering: Nog niet bekend
Gunningsdatum: 30 maart 2017

Realisatie Mook (dijkring 54): 15 oktober 2018
Realisatie Afferden(dijkring 56): 15 oktober 2018
Realisatie Bergen-Aijen (dijkring 59):
29 maart 2019
Algehele oplevering: voor 31 december 2019

Het project Prioritaire Dijkversterkingen perceel 1 is een project dat door Waterschap Peel en Maasvallei is aanbesteed (vanaf 1 januari 2017 Waterschap Limburg). Een deel van de dijken in het beheersgebied van het waterschap voldoen op dit moment niet aan de veiligheidsnormen. Vóór 2020 wil het waterschap alle dijken op veiligheidsnorm 1/250 (overstroming die eens in de 250 jaar voorkomt) hebben. Perceel 1 omvat dijkringen 54 (Mook), 56 (Afferden) en 59 (Bergen-Aijen).

 

Perceel 1

Dijkring 54: Mook

De kering bij Mook bestaat voor een deel uit een harde kering en voor een deel uit een groene kering. De harde kering is voor een deel uitgevoerd in de vorm van een keermuur en voor een deel in een bestaande wegconstructie.

De keermuur is niet meer stabiel genoeg om aan de veiligheidsnorm te kunnen voldoen en voldoet op enkele plaatsen ook niet meer aan de vereiste hoogte. De harde kering in een wegconstructie is benodigd om de benodigde stabiliteit te behalen.

De groene kering voldoet op verschillende punten niet meer aan de veiligheidsnorm. Per dijkvak is een verschillende combinatie van faalmechanismen aan de orde, variërend van te steile taluds tot piping en heave.

In de toekomstige situatie van dijkring 54 is de harde kering vervangen door een nieuwe keermuur welke hoger is en stabieler doordat de keermuur is verankerd met grondankers. De groene kering wordt op enkele locaties verhoogd, de taluds verflauwd en/of de kering wordt versterkt door het plaatsen van een damwand in de kruin van de dijk.

Dijkring 56: Afferden

Dijkring 56 bij Afferden bestaat in zijn geheel uit een groene kering. Over vrijwel de gehele lengte is het buitentalud te steil. Op sommige locaties is de hoogte niet meer toereikend. Ook op de microinstabiliteit en piping voldoet de dijk niet.

In de toekomstige situatie is het buitentalud verflauw naar een talud van 1 op 3. De bomen die aangewezen zijn als landschappelijk bepalende bomen (aangewezen door regiovisie Mooi Maasdal) blijven gehandhaafd. Ter plaatse van deze bomen is het ophogen/aanvullen niet wenselijk. Om de stabiliteit van het talud op die locatie toch te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van een structuurmat.

Dijkring 59: Bergen – Aijen

Dijkring 59 rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaat uit een deel groene kering en harde kering. Beide keringen zijn gemiddeld 50 cm te laag.

In de toekomstige situatie wordt de dijk opgehoogd volgens een standaardprofiel. Ter voorkoming van piping wordt een voorlandverbetering ingegraven van klei. De bestaande harde kering komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuwe dijk.

 

 

 

 

 

LAATSTE NIEUWS