CO2 Nieuwsbrief #5
24/01/2018 weteradmin

Wetering heeft in 2017 in Scope 1 en 2 totaal 4.211 ton CO₂ uitgestoten, met Scope 3 daarbij opgeteld komt het totaal op 7.248 ton. In 2016 was dit totaal 8.759 ton CO₂. Een reductie van maar liefst 17%

Onderverdeling CO₂ uitstoot per scope 2017

4.211
0
3.037
SCOPE 1
SCOPE 2
SCOPE 3

Scope 1

Emissiebron

ton CO₂

Verwarming

Aardgas

8,12

Werkplaats

Lasgasmengsel

0,00

Werkplaats

Acetyleen

0,00

Bedrijfsauto’s

Diesel

251,71

Bedrijfsauto’s

LPG

6,29

Bedrijfsauto’s

Benzine

1,70

Vrachtauto’s

Diesel

472,98

Projectlocaties

Propaangas

1,14

Projectlocaties

Diesel

3.465,63

Projectlocaties

Benzine

3,57

Scope 2

Emissiebron

kWh

Elektriciteit

Groen (Wind)

102.025

Scope 3

Emissiebron

ton CO₂

Waterverbruik

Water

0,22

Papierverbruik

Papier

0,97

Smeeroliën

Olie/Vet

19,94

Transport derden

Diesel

1.225,65

Transport schepen

Diesel

1.779,33

Reductie ten opzichte van 2016

Scope 1: -26%

De reductie in scope 1 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

 • Continue optimalisatie logistiek
 • Toezicht door leidinggevenden op o.a. stationair draaien
 • Effectief wagenpark beheer
 • Effectief gebruik bakken hydraulische machines
 • Initiatief hergebruik grondstoffen
 • Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters

Scope 2: -25%

De reductie in scope 2 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

 • Overstap op groene energie (100% Wind)
 • Verhogen bewustwording kantoormedewerkers
 • Bij vervanging kiezen voor apparaten met A-Label

Scope 3: -2%

De reductie in scope 3 is behaald bij het dieselverbruik van “Inhuur e.a.” hier is 24% reductie behaald door o.a. onderstaande maatregelen:

 • Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
 • Transport van grondstoffen per schip (alternatief voor vrachtwagens)

Reductiedoelstellingen 2018

Wetering wil de CO2-uitstoot verder terugbrengen. Door onder meer het blijven vernieuwen van het machinepark,
de bewustwording van onze medewerkers verhogen en…

 

Op projectniveau innovaties ontwikkelen t.b.v. co2 reductie
Het blijven optimaliseren van logistiek
Monitoring brandstofverbruik en onderzoek alternatieven
Toezicht door leidinggevenden op gedrag binnen projecten
Instructie ‘Het Nieuwe Draaien’ voor onze machinisten
Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
Effectief gebruik bakken hydraulische machines
Aanschaf extra rijplaten ten behoeve van verharding projectterrein
Effectief wagenpark beheer (carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen)
Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters

CO2 uitstoot reduceren we ook op onze projecten!

Startdatum: 18 april 2016
Opleverdatum: 29 juni 2017
Projectstadium: Afgerond project
Opdrachtgever: Waalweede 
Website: Stadswaard

Tussen april 2016 en juni 2017 werkt aannemerscombinatie Dijkencombi aan de inrichting van de Stadswaard. De combinatie bestaat uit Vissers Ploegmakers BV, F.P.H. Ploegmakers BV en Van de Wetering Cultuurtechniek BV.

De Stadswaard grenst aan Nijmegen en is via een bijzondere brug vanaf de Waalkade toegankelijk voor bewoners en recreanten. De Stadswaard wordt heringericht om natuurwaarden beter tot ontwikkeling te brengen en het gebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Er komt een geul die vanaf één kant in verbinding staat met de Waal. De waterstanden in de geul bewegen mee met de waterstanden in de Waal. Over de geul komt een brug zodat er een doorgaande struinroute (ca. 50 ha) voor wandelaars blijft bestaan. Het uiteindelijke resultaat is een spannende uiterwaard voor bezoekers die de riviernatuur en de Waal van dichtbij kunnen beleven.

Om energieverbruik te beperken en de CO2 emissie te reduceren, zijn onderstaande maatregelen genomen en doeltreffend gebleken:

 • Toezicht door leidinggevenden op gedrag binnen project
 • Toezicht door leidinggevenden op stationair draaien
 • Chauffeurs in bezit Het Nieuwe Rijden
 • Machinisten bij voorkeur in bezit Het Nieuwe Draaien
 • Transport van grondstoffen per schip (alternatief voor vrachtwagens)
 • Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
 • Effectief wagenpark beheer (carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen)
 • Effectief gebruik bakken hydraulische machines
 • Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters
PROJECT ACTIEPLAN

Actie

Reductie

Realisatie

Datum

HNR Chauffeurs / Herhaling HNR

1,5 % / 1%

Cursus of herhaling cursus

31-10-2021

Banden op spanning

1,5%

Onderhoud

Continue

HND machinisten

1,5 %

Toolboxmeeting

 maart 2016 & juni 2017

Optimaliseren logistiek

4%

Planning

Continue

Voorkomen stationair draaien

2,0 %

Toezicht leidinggevenden

Continue

Effectief gebruik hydraulische machines

2,5%

Planning bakken

Continue

CO2 Footprint Stadswaard 2017-2
CO2 Footprint Stadswaard 2017-1
CO2 Footprint Stadswaard 2016

Gunningsdatum: 31-03-2017
Startdatum: Maart 2018
Opleverdatum: Algehele oplevering voor 31-12-2019
Projectstadium: Opgestart/Lopend project
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Website: dijkversterkingprio1.nl

Het project Prioritaire Dijkversterkingen perceel 1 is een project dat aannemerscombinatie Dijkencombi realiseert in opdracht van Waterschap Limburg. Het project omvat de dijken in Mook (dijkring 54), Afferden (dijkring 56) en Bergen – Aijen (dijkring 59).

Een deel van de dijken in het beheersgebied van Waterschap Limburg voldoet op dit moment niet aan de veiligheidsnormen. Voor 2020 wil het waterschap alle dijken op veiligheidsnorm 1/250 hebben.

Dit betekent dat de dijken alleen mogen overstromen bij een waterstand die eens in de 250 jaar voorkomt.

Mook: Dijkring 54
De kering bij Mook bestaat uit een deel groene kering en een deel harde kering. De groene kering is de dijk tussen de spoorbrug en Maasstaete. De dijk voldoet op verschillende punten niet aan de veiligheidsnorm. Zo is het dijktalud (de zijkant) te stijl en kan er water onder de dijk doorstromen, waardoor de dijk bij hoogwater verzwakt (piping en heave). Na de werkzaamheden zijn de taluds flauwer en is er een kleipakket aangebracht, zodat de dijk voldoet weer voldoet aan de veiligheidsnorm.

De harde kering bestaat uit:

 • een keermuur (van De Hove tot Kleppermanstraatje)
 • een deel van de Kanaalweg

Beide zijn niet stabiel genoeg en op enkele plaatsen ook niet hoog genoeg. Na de werkzaamheden is de muur vervangen en heeft deze een diepere en stevigere fundering. In de Kanaalweg is dan ondergronds een betonnen muur aangebracht, zodat ook deze stabiel is. Hiermee voldoet de kering weer aan de veiligheidsnorm.

Afferden: Dijkring 56
De kering bij Afferden bestaat in zijn geheel uit een groene kering. Over vrijwel de gehele lengte is het helling (talud) aan de buitenkant van de kering te steil. Op sommige locaties is de hoogte niet meer toereikend. Ook is de kering niet stabiel (micro instabiliteit) en kan er water onder de dijk doorstromen (piping).

In de toekomstige situatie is het buitentalud verflauwd naar 1 op 3. De bomen die aangewezen zijn als landschappelijk bepalende bomen (aangewezen in regiovisie Mooi Maasdal) blijven gehandhaafd. Ter plaatse van deze bomen is het ophogen/aanvullen niet wenselijk. Om de stabiliteit van het talud op die locatie toch te borgen, wordt gebruik gemaakt van een structuurmat. Dat is een mat die ervoor zorgt dat de grond niet wegspoelt bij hoog water.

Bergen – Aijen: Dijkring 59
De kering rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaat uit een deel groene kering (dijk) en harde kering (coupure). Beide keringen zijn gemiddeld 50 cm te laag en voldoen niet voor wat betreft piping (waarbij water onder de dijk doorstroomt en grond/zand meevoert).

In de toekomstige situatie wordt de dijk opgehoogd en komt de coupure komt te vervallen. Ter voorkoming van piping wordt klei aan de buitenkant van de dijk ingegraven (voorlandverbetering). Op twee plaatsen (bij de Kampweg en het evenemententerrein) wordt een CSM wand in de kering geplaatst om de stabiliteit te garanderen.

PROJECT ACTIEPLAN

Actie

Reductie

Realisatie

Datum

Transport van grondstoffen per as over rijplaten

10% per auto

Planning & aanschaf rijplaten

Continue

Transport van grondstoffen per schip

20%

Planning

Continue

Effectief wagenpark beheer

5%

Planning

Continue

Hergebruik grondstoffen

60%

Testen, uitvoering

Waar mogelijk

Opbreken en hergebruiken bestaande elementen

5%

Uitvoering

Continue

Toezicht leidinggevenden op gedrag

0,5%

Toezicht, sancties

Continue

Invloed uitoefenen op ketenpartners

0,5%

Inkoop

Continue

Lokale inhuur en leveranties

2,5%

Inkoop, werkvoorbereiding

Continue

CO2 Footprint Prio1 2017-2

Gunningsdatum: 14 februari 2017 
Startdatum:
april 2017
Opleverdatum: 2020
Projectstadium: Lopend project
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Website: N3MP.nl

Tussen 2017 en 2020 werkt aannemerscombinatie Dijkencombi aan de transformatie van de Nieuwe Driemanspolder. De combinatie bestaat uit Vissers Ploegmakers BV, F.P.H. Ploegmakers BV en Van de Wetering Cultuurtechniek BV.

De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Het duurt nog even, maar in 2020 ontstaat hier een natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden. Bij extreme regenval wordt het gebied gebruikt om water op te vangen (piekberging). Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik. Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder uit. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

Om energieverbruik te beperken en de CO2 emissie te reduceren, zijn onderstaande reductiedoelstellingen opgesteld:

 • Transport van grondstoffen per as over rijplaten
 • Effectief wagenpark beheer
  Carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen
 • Aanleg verkeerstunnel
  Er moet ca. 300.000 m3 per as afgevoerd worden. Rekenend op vrachten van 15m3 zijn dit 4.000 transportbewegingen (heen en terug). Door de aanleg van de verkeerstunnel wordt woon- en werkverkeer gescheiden, naast veiligheid heeft dit enorme voordelen m.b.t. CO2 uitstoot. Vrachtwagens hoeven niet op te trekken en te stoppen voor woon- en werk verkeer en vice versa.
 • Toezicht door leidinggevenden op gedrag binnen project
 • Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
 • Lokale inhuur en waar mogelijk leveranties
  Er wordt bij inhuur, inkoop en onderaanneming gekeken naar de locale mogelijkheden.
PROJECT ACTIEPLAN

Actie

Reductie

Realisatie

Datum

Transport van grondstoffen per as over rijplaten

10% per auto

Planning & aanschaf rijplaten

Continue

Effectief wagenpark beheer

5%

Planning

Continue

Aanleg verkeerstunnel

12,5%

Ontwerp en realisatie

Gerealiseerd

Toezicht leidinggevenden op gedrag

0,5%

Toezicht, sancties

Continue

Invloed uitoefenen op ketenpartners

0,5%

Inkoop

Continue

Lokale inhuur en leveranties

2,5%

Inkoop, werkvoorbereiding

Continue