CO2 Nieuwsbrief #7
03/01/2019 weteradmin

Wetering heeft in 2018 in scope 1 en 2 totaal 3.585 ton CO₂ uitgestoten. Met scope 3 daarbij opgeteld komt het totaal op 6.593 ton CO₂. In 2017 was onze uitstoot (scope 1&2) 4.261 ton CO₂, een reductie van maar liefst 15%

CO₂ uitstoot per scope | 01-01-2018 / 31-12-2018

3.585
0
3.008
SCOPE 1
SCOPE 2
SCOPE 3Scope 1

Emissiebron

ton CO₂

Verwarming

Aardgas

8

Werkplaats

Lasgasmengsel

0,0003

Werkplaats

Acetyleen

0,0014

Bedrijfsauto’s

Diesel

321

Vrachtauto’s

Diesel

666

Projectlocaties

Propaangas

1,73

Projectlocaties

Diesel

2.573

Projectlocaties

Benzine

15,56Scope 2

Emissiebron

ton CO₂

Elektriciteit

Groen (Wind)

0Scope 3

Emissiebron

ton CO₂

Waterverbruik

Water

0,20

Papierverbruik

Papier

0,9

Smeeroliën

Olie/Vet

13

Inhuur e.a.

Diesel

2.198

Transport schepen

Diesel

813

Reductie ten opzichte van 2017

– 805 ton CO2

De reductie in scope 1 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

 • Continue optimalisatie logistiek
 • Toezicht door leidinggevenden op o.a. stationair draaien
 • Instructie ‘Het Nieuwe Rijden’ voor chauffeurs
 • Effectief wagenpark beheer
 • Effectief gebruik bakken hydraulische machines
 • Initiatief hergebruik grondstoffen
 • Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters

– 23.027 kWh

De reductie in scope 2 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

 • Overstap op groene energie (100% Wind)
 • Verhogen bewustwording kantoormedewerkers
 • Bij vervanging kiezen voor apparaten met A-Label

+ 1.313 ton CO2

– 0,004 ton co2/uur

Door toename inhuur en transportbewegingen per schip en as is er aanzienlijk meer uitstoot in Scope 3. Wel is er een reductie van 0,004 ton CO2 uitstoot/uur, gebaseerd op gewerkte uren/uitstoot co2.

Reductiedoelstellingen 2019

Wetering wil de CO2-uitstoot verder terugbrengen. Door onder meer het blijven vernieuwen van het machinepark,
de bewustwording van onze medewerkers verhogen en…

 

Op projectniveau innovaties ontwikkelen t.b.v. co2 reductie
Het blijven optimaliseren van logistiek
Monitoring brandstofverbruik en onderzoek alternatieven
Toezicht door leidinggevenden op gedrag binnen projecten
Instructie ‘Het Nieuwe Draaien’ voor onze machinisten
Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
Effectief gebruik bakken hydraulische machines
Aanschaf extra rijplaten ten behoeve van verharding projectterrein
Effectief wagenpark beheer (carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen)
Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters

CO2 uitstoot reduceren we ook op onze projecten!

Gunningsdatum: 31-03-2017
Startdatum: Maart 2018
Opleverdatum: Algehele oplevering voor 31-12-2019
Projectstadium: Opgestart/Lopend project
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Website: dijkversterkingprio1.nl

Het project Prioritaire Dijkversterkingen perceel 1 is een project dat aannemerscombinatie Dijkencombi realiseert in opdracht van Waterschap Limburg. Het project omvat de dijken in Mook (dijkring 54), Afferden (dijkring 56) en Bergen – Aijen (dijkring 59).

Een deel van de dijken in het beheersgebied van Waterschap Limburg voldoet op dit moment niet aan de veiligheidsnormen. Voor 2020 wil het waterschap alle dijken op veiligheidsnorm 1/250 hebben.

Dit betekent dat de dijken alleen mogen overstromen bij een waterstand die eens in de 250 jaar voorkomt.

Mook: Dijkring 54
De kering bij Mook bestaat uit een deel groene kering en een deel harde kering. De groene kering is de dijk tussen de spoorbrug en Maasstaete. De dijk voldoet op verschillende punten niet aan de veiligheidsnorm. Zo is het dijktalud (de zijkant) te stijl en kan er water onder de dijk doorstromen, waardoor de dijk bij hoogwater verzwakt (piping en heave). Na de werkzaamheden zijn de taluds flauwer en is er een kleipakket aangebracht, zodat de dijk voldoet weer voldoet aan de veiligheidsnorm.

De harde kering bestaat uit:

 • een keermuur (van De Hove tot Kleppermanstraatje)
 • een deel van de Kanaalweg

Beide zijn niet stabiel genoeg en op enkele plaatsen ook niet hoog genoeg. Na de werkzaamheden is de muur vervangen en heeft deze een diepere en stevigere fundering. In de Kanaalweg is dan ondergronds een betonnen muur aangebracht, zodat ook deze stabiel is. Hiermee voldoet de kering weer aan de veiligheidsnorm.

Afferden: Dijkring 56
De kering bij Afferden bestaat in zijn geheel uit een groene kering. Over vrijwel de gehele lengte is het helling (talud) aan de buitenkant van de kering te steil. Op sommige locaties is de hoogte niet meer toereikend. Ook is de kering niet stabiel (micro instabiliteit) en kan er water onder de dijk doorstromen (piping).

In de toekomstige situatie is het buitentalud verflauwd naar 1 op 3. De bomen die aangewezen zijn als landschappelijk bepalende bomen (aangewezen in regiovisie Mooi Maasdal) blijven gehandhaafd. Ter plaatse van deze bomen is het ophogen/aanvullen niet wenselijk. Om de stabiliteit van het talud op die locatie toch te borgen, wordt gebruik gemaakt van een structuurmat. Dat is een mat die ervoor zorgt dat de grond niet wegspoelt bij hoog water.

Bergen – Aijen: Dijkring 59
De kering rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaat uit een deel groene kering (dijk) en harde kering (coupure). Beide keringen zijn gemiddeld 50 cm te laag en voldoen niet voor wat betreft piping (waarbij water onder de dijk doorstroomt en grond/zand meevoert).

In de toekomstige situatie wordt de dijk opgehoogd en komt de coupure komt te vervallen. Ter voorkoming van piping wordt klei aan de buitenkant van de dijk ingegraven (voorlandverbetering). Op twee plaatsen (bij de Kampweg en het evenemententerrein) wordt een CSM wand in de kering geplaatst om de stabiliteit te garanderen.

 

PROJECT ACTIEPLAN

Actie

Reductie

Realisatie

Datum

Transport van grondstoffen per as over rijplaten

10% per auto

Planning & aanschaf rijplaten

Continue

Transport van grondstoffen per schip

20%

Planning

Continue

Effectief wagenpark beheer

5%

Planning

Continue

Hergebruik grondstoffen

60%

Testen, uitvoering

Waar mogelijk

Opbreken en hergebruiken bestaande elementen

5%

Uitvoering

Continue

Toezicht leidinggevenden op gedrag

0,5%

Toezicht, sancties

Continue

Invloed uitoefenen op ketenpartners

0,5%

Inkoop

Continue

Lokale inhuur en leveranties

2,5%

Inkoop, werkvoorbereiding

Continue

CO2 Footprint Prio1 2017-2
CO2 Footprint Prio1 2018-1
CO2 Footprint Prio1 2018 totaal