CO2 Nieuwsbrief #10
19/04/2021 weteradmin

Wetering heeft in 2020 in scope 1 en 2 totaal 3.338 ton CO₂ uitgestoten. Met scope 3 daarbij opgeteld komt het totaal op 4.747 ton CO₂. Deze uitstoot is 6% hoger dan in 2019 en 41% lager dan de uitstoot in het referentiejaar 2016.

Voortgangsrapportage CO₂ uitstoot per scope | Q1 – Q4 2020

3.338
0
1.408
SCOPE 1
SCOPE 2
SCOPE 3Scope 1

Emissiebron

ton CO₂

Verwarming

Aardgas

9

Werkplaats

Acetyleen

1

Bedrijfsauto’s

Diesel

176

Bedrijfsauto’s

Traxx

208

Vrachtauto’s

Diesel

187

Vrachtauto’s

Traxx

772

Projectlocaties

Propaangas

1,93

Grondverzetmaterieel

Diesel

155

Grondverzetmaterieel

Traxx

1.813

Projectlocaties

Benzine

14,75Scope 2

Emissiebron

ton CO₂

Elektriciteit

Groen (Wind)

0Scope 3

Emissiebron

ton CO₂

Smeeroliën

Olie/Vet

22

Inhuur e.a.

Diesel

887

Transport schepen

Diesel

498

Reductie ten opzichte van 2019

+ 6 ton CO₂

Toename van 6% is te wijten aan inzet materieel op eigen projecten. Project N3MP (combinatie Dijkencombi) is afgerond waardoor grondverzetmaterieel en vrachtauto’s enkel op eigen projecten worden ingezet.

– 21.316 kWh

De reductie in scope 2 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

  • Verhogen bewustwording kantoormedewerkers
  • Bij vervanging kiezen voor apparaten met A-Label

– 1.468 ton CO₂

De reductie in scope 3 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

  • Minder inzet transportbewegingen per schip
  • Minder inzet derden grondverzetmaterieel

CO2 Reductieplan: doelen en maatregelen

Duurzaam ondernemen streven we na door aandacht te geven aan de middelen die we gebruiken bij onze processen. Door o.a. het materieel aan de laatste eisen te laten voldoen, door selectie en inkoop van duurzame materialen en het stimuleren van opdrachtgevers in het toepassen van duurzame oplossingen en materialen. Onze uitstoot wordt vooral veroorzaakt door het brandstofverbruik van ons wagen- en machinepark.

 

DOELEN
Om te kunnen (blijven) sturen op reducties is een nieuwe lange termijn doelstelling noodzakelijk. Uitgegaan wordt van een doelstelling van 50% reductie in 2030 ten opzichte van ons referentiejaar 2016. Naar verwachting halen we 47% CO2-reductie in 2025. Met deze doelstelling geeft Wetering invulling aan de eigen verantwoordelijkheid en het streven om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid.
MAATREGELEN
Ter invulling van de reductiedoelstelling voor scope 1 en 2 zijn in de afgelopen jaren reeds diverse reductiemaatregelen genomen. Voor een deel hebben deze maatregelen al een zichtbaar effect op de CO2-uitstoot. Voor een ander deel zijn maatregelen geprogrammeerd en moeten ze nog worden uitgevoerd en ook is voor sommige maatregelen blijvende actie nodig om het reductie effect te behouden (denk aan de inkoop biodiesel en vervanging materieel). In onderstaand overzicht worden de maatregelen benoemd om genoemde reductiedoelstelling te realiseren:

1) Plaatsen zonnepanelen bedrijfslocatie
2) Vervangen verlichting voor LEDverlichting op bedrijfslocatie
3) Waar mogelijk electrificeren materieel- en wagenpark
4) Innovatie hergebruik grondstoffen op projecten
5) Training machinisten ‘Het Nieuwe Draaien’
6) Training chauffeurs ‘Het Nieuwe Rijden’
7) Een beter inzicht in het verbruik van bedrijfsmiddelen, door invoering ERP-systeem InfraWorks
8) Het verduurzamen van het inkoopbeleid
9) Inzetten alternatieve brandstof (HVO)
10) Nieuwe aan te schaffen keten voorzien van zonnepanelen
11) Effectief afvoeren grondstoffen
12) Effectief wagenparkbeheer (carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen)
13) Projectmatige reductiemaatregelen structureren (o.a. inzichtelijk maken EMVI criteria)

CO₂ uitstoot reduceren we ook op onze projecten!

Gunningsdatum: 11-05-2020
Startdatum: April 2021
Opleverdatum: Eind 2022
Projectstadium: Opgestart/Lopend project
Opdrachtgever: Provincie N00rd-Brabant in samenwerking met Waterschap Limburg
Partners: Gemeente Deurne, Staatsbosbeheer
Projectpagina: Hoogveenherstel Leegveld

Het natuurgebied de Deurnsche Peel wordt steeds droger en heeft te leiden onder stikstofbelasting. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Tot eind 2022 voert Wetering werkzaamheden uit in het gebied Leegveld om verdroging tegen te gaan. We zorgen ervoor dat het gebied meer water kan vasthouden.

Dit doen we door o.a. kades aan te leggen om water in het gebied te houden en stuwen te plaatsen om de waterstand te kunnen regelen. Hiermee creëren we gunstige omstandigheden voor herstel en ontwikkeling van hoogveen in het gebied. Om te voorkomen dat de omgeving nadelen ondervindt van de peilopzet hogen we lager gelegen landbouwpercelen op en leggen we drainage aan.

Om de CO₂ reductie op het project te beperken hebben we projectspecifieke maatregelen opgesteld en zal er twee maal per jaar een footprint worden opgesteld, waaruit af valt af te lezen waar en hoeveel ton CO₂ er op het project wordt uitgestoten. Aan de hand van dit overzicht kan er bijgestuurd worden op de doelstellingen om de CO₂ emissies terug te kunnen dringen.

 

PROJECT ACTIEPLAN

Scope

Maatregel

Reductie

Actiehouder

Status

1

Reductie transportmaatregelen door inzet kipperauto’s i.p.v. rupsdumpers/tractor met kar

50%

Technisch manager/ Uitvoerder

Continue

1

Stallen van intern transportmaterieel op projectlocatie. Reductie van ca. 3.000 vrachtbewegingen

162.000 km

Uitvoerder/logistiek planner

Continue

1

Egaliseren onverharde transportroutes t.b.v. lagere weerstand materieel = minder verbruik

10%

Uitvoerder

Continue

1,3

Inzet materieel met minimaal EURO 5 of Stage IV motoren

30%

Inkoop/Wvb

Continue

1

Toepassen tijdelijke brug (Kanaal van Deurne) t.b.v. verminderen transportafstand

30%

Wvb/uitvoerder

Continue

1

Aanvullend onderzoek: Zettingscompositie kades t.b.v. reductie te leveren en verwerken primaire grondstoffen

20%

Wvb/uitvoerder

Voor uitvoering

1

Hergebruik grondstoffen

50%

Wvb/uitvoerder

Waar mogelijk

1,3

Transport van grondstoffen per as over rijplaten

10% per auto

Uitvoerder

Continue

1,3

Effectief wagenpark beheer

5%

Logistiek planner

Continue

1,3

Opbreken en hergebruiken bestaande elementen

5%

Wvb/Technisch manager

Continue

1,3

Toezicht leidinggevenden op gedrag binnen project

1%

Technisch manager/Uitvoerder

Continue

3

Indien van toepassing CO₂ maatregelen opleggen via inkoopspecificatie

1,5%

Wvb/calculatie

Continue

3

Lokale inhuur en leveranties

3%

Wvb/calculatie

Continue

CO₂ Nieuwsbrief Hoogveenherstel Leegveld #1