De tweede fase Natuurherstel Binnenveld is van start
10/10/2023 Anne Gerritsma

In oktober 2022 zijn wij, in opdracht van Staatsbosbeheer, gestart met herstelwerkzaamheden in het gebied Binnenveld. Afgelopen maand is de tweede fase in dit gebied van start gegaan.

Over het binnenveld-gebied
Het Binnenveld is een uniek beekdal dat zich uitstrekt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Veluwe. Dit natuurgebied is opgedeeld in drie delen: De Achterbergse Hooilanden, Fortuinzicht en De Hellen.

Onze werkzaamheden
We richten ons in dit gebied op het herstel en creatie van natuur. Dit project heeft als doel om van het Binnenveld een Natura2000 gebied te maken. Natura2000 is een Europees netwerk van beschermende natuurgebieden, waarin specifieke planten, dieren en hun leefomgeving worden beschermd door de rijke biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden.

– De Achterbergse Hooilanden: In de eerste fase van dit project hebben we al 50 hectare natuurherstel gerealiseerd, en nu gaan we nog eens 20 hectare aanpakken. We verwijderen de voedselrijke bovenlaag, verhogen de beheerpaden, en we stellen overtollig materiaal beschikbaar aan geïnteresseerde agrariërs. Ook plaatsen we waterregulerende kunstwerken.
De Hellen: In dit gebied werken we aan het herstel en behoud van mos- en graslanden, evenals moerassen. We plaatsen stuwen langs de Grebbeweg om het kwelwater beter vast te houden. Ook bevorderen we de ontwikkeling van het zeldzame trilveen door struik- en boomopslag te verwijderen.
Fortuinzicht: Dit gebied ondergaat een natuurlijke inrichting met plaggen, waarbij we meer natuurwaarden introduceren, zoals kruiden- en faunarijk grasland, amfibieënpoelen en sloten met natuurvriendelijke oevers. Bovendien verhogen we het waterpeil om zowel ecologische verbindingen als kwelwaterbehoud te bevorderen.