N3MP: Slimmer en duurzamer werken aan een klimaatbestendig recreatiegebied!

N3MP: Slimmer en duurzamer werken aan een klimaatbestendig recreatiegebied!
19/03/2020 weteradmin

Waterplassen met kano’s, een educatieve natuurspeelplaats voor kinderen, een vogelkijklocatie en ijsvogelwand, een rolstoeltoegankelijke vissteiger en een camping met 90 staplekken – het is nog lastig voor te stellen. Ook al rijden er nog een aantal maanden graafmachines en tractoren door de Nieuwe Driemanspolder: we werken toe naar een levendig natuur- en recreatiegebied.

 

We gaan dit jaar de werkzaamheden afronden en het gebied openstellen voor het publiek! Voor het zo ver is hebben we nog een aantal maanden met werkzaamheden voor de boeg. Werkzaamheden die steeds  meer richting afronding gaan.Zo is een start gemaakt met de inrichting van de camping, de aanleg van fiets-, ruiter- en wandelroutes en de beplanting van het natuurgebied. Ook het houten meubilair (dat in 2017 in samenspraak met de omgeving is geselecteerd) ligt klaar om op de uitgekozen locaties geplaatst te worden.

Naast een natuur- en recreatiegebied waar ruimte wordt gecreëerd voor mens en dier, kan in de piekberging van de Nieuwe Driemanspolder ook overtollig regenwater worden opgevangen. Hiermee is het gebied een voorbeeldproject voor efficiënt ruimtegebruik en klimaatadaptatie.

N3MP in vogelvlucht

Piekberging, natuur- én recreatiegebied
Het samengaan van de drie functies – piekberging, natuurgebied en recreatiegebied – is bepalend voor de toekomstige uitstraling en sfeer in de Nieuwe Driemanspolder. Het hele gebied zal toegankelijk zijn voor recreanten door middel van een padenstructuur die aansluit op recreatieve routes in de omgeving. Hierbij zijn er meer recreatieve voorzieningen en beplanting in het zuidoostelijke deel van de polder en is er een overgang naar een open, waterrijk polderlandschap in het noordwestelijke deel met goed zicht op de Molendriegang.

Inlaatwerken
In de bouw worden de betonnen constructies die verspreid over het projectgebied zichtbaar zijn ook wel “kunstwerken” genoemd. Onderdeel van de kunstwerken in de Nieuwe Driemanspolder zijn de zogenaamde inlaatwerken.

Beide kunstwerken zorgen er straks voor dat het water goed zijn weg kan vinden naar de Nieuwe Driemanspolder. Ze worden alleen ingezet als overtollig water naar de piekberging moet worden geleid bij hevige regenbuien.

Aquaduct
Hoe kun je grote hoeveelheden water op korte termijn aanvoeren, zonder het al aanwezige watersysteem te verstoren? Dat is één van de technische uitdagingen voor de piekbergingsfunctie in de  Nieuwe Driemanspolder. Langs de Voorweg loopt namelijk de Molenvaart, die het aanvoertracé niet mag kruisen, en ook naast de Limietsloot lopen meerdere watergangen. Om de aanvoer van grote hoeveelheden water vanuit Stompwijk mogelijk te maken, creëren we een soort knooppunt Prins Clausplein, maar dan voor de waterwegen. We leggen een  aquaduct aan voor de Molenvaart. Ook moet de Limietsloot los worden gekoppeld van het bestaande watersysteem. Hiervoor is een grote sifon nodig, die onder de verbrede Limietsloot doorloopt en de watergangen aan weerszijden weer met elkaar verbindt.

Ook tijdens de realisatie van het gebied gaan wij zo duurzaam mogelijk te werk. Het doel is om zo min mogelijk energie en grondstoffen te gebruiken in de uitvoering van werkzaamheden.

Lokaal gewonnen grondstoffen
In de Nieuwe Driemanspolder werken we met een gesloten grondbalans. Dit betekent dat we de grond die we op de ene plek afgraven, op een andere locatie in het gebied weer hergebruiken. Hiermee besparen we de CO2-uitstoot die met het transporteren van grond gepaard zou gaan. Binnen het werkterrein staat een beveiligd materieeldepot, waardoor dagelijkse aan- en afvoer van materieel naar het projectgebied niet nodig is. Een bijkomend voordeel hiervan is minder verkeersoverlast voor de omgeving!

Hergebruik van materialen
Binnen het projectgebied zijn diverse objecten gesloopt om ruimte te maken voor de herontwikkeling. Denk hierbij aan opstallen, maar ook wegen, paden en bruggen. Naast de grond proberen we ook de vrijgekomen bouwstoffen uit de sloop van deze objecten een nieuw leven te geven. Het streven is om zoveel mogelijk vrijkomend materiaal (puin, betonresten ed.) functioneel in te zetten, bijvoorbeeld als fundering voor de wegen en padenstructuur in het gebied.

Voor alle gesloopte objecten zijn aparte plannen gemaakt voor de vrijkomende materialen. Tijdens de sloop zijn afvalstromen zoals hout, beton en metaal zo goed mogelijk gescheiden voor hergebruik, of om elders te worden gerecycled. De betonnen elementen zijn tijdelijk in het materieeldepot opgeslagen, waar ze in kleine stukjes zijn gebroken voor hergebruik in de fundering van nieuwe wegen en paden.

Slim energieverbruik
Voor de herontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder moeten veel graafmachines, kranen, tractoren en vrachtwagens worden ingezet. Dat is bij voorbaat natuurlijk niet duurzaam, maar we kunnen wel bewuster en slimmer omgaan met energieverbruik tijdens de werkzaamheden.

Zo staan op de locatie in Stompwijk bijvoorbeeld bouwlampen die op zonne-energie werken. Daarnaast hebben wij ook een hybride (of deels elektrische) graafmachine ingezet.

Ook zijn we voor het project speciaal geselecteerd op het bezit van ons “CO2 bewust certificaat” (CO2-Prestatieladder, trede 5). Dit is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Vergroten biodiversiteit
Het gecombineerde ruimtegebruik in de Nieuwe Driemanspolder laat zien hoe wij in de toekomst efficiënter om kunnen gaan met de kostbare ruimte in de Nederlandse delta. Bovendien draagt de functie van natuurgebied  bij aan het vergroten van de biodiversiteit.

Het gebied wordt speciaal ingericht op specifieke soorten. Zo zal er een ijsvogelwand worden geplaatst en vormt de waterplas in het middengebied een ideale broed- en rustplaats voor watervogels. Eerder is er zelfs een Europese flamingo neergestreken in de plas!

Het is nu misschien nog moeilijk voor te stellen, maar de modderige eilanden zullen uiteindelijk langzaam veranderen in weelderige oevers met een geleidelijke overgang van water naar land, en ruimte voor diverse planten en dieren. De oever- en waterplanten hebben een zuiverende werking en dragen daarmee ook meteen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Bovendien is het prachtig om naar te kijken tijdens een wandel-, fiets- of kanotocht!

 

BEZOEK PROJECTPAGINA