Ruimte voor natuur

Wetering Cultuurtechniek

RUIMTE VOOR NATUUR WATER MENS VEILIGHEID INNOVATIE

Om ook in de toekomst droge voeten te houden dragen we bij aan de hoogwaterveiligheidsopgave door dijken en kades te versterken  met klei geleverd uit onze eigen kleigroeves. Waar nodig passen we maatwerkoplossingen toe, zoals het aanbrengen van innovatieve piping oplossingen. Door zorgvuldig omgevingsmanagement houden we rekening met alle stakeholders en minimaliseren we de overlast door omgevingscommunicatie afgestemd op het type stakeholder, het beperken van transportbewegingen over de weg en een uitvoeringsplanning gericht op minimale hinder voor de omgeving.

Ook realiseren we waterveiligheid door het graven van nevengeulen en het verlagen van uiterwaarden. Met deze maatregelen verbeteren we tevens de kwaliteit van de wateren (Kader Richtlijn Wateren) en geven we een ecologische impuls aan het landschap. Veelal gaat dit samen in combinatie met onze expertise klei-exploitatie.

We borgen het functioneren van watersystemen als beken en kanalen door het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het aanbrengen van stuwen en oeverwerken. De ecologische belangen borgen we door realisatie van ecologische verbindingszones zoals de aanleg van meanders, natuurvriendelijke oevers en vispassages.

Nederland beschikt over kwetsbare natuurgebieden die lijden onder de milieu effecten van onze maatschappij. Om achteruitgang te voorkomen voeren we herstelmaatregelen uit. Rekening houdend met de kwetsbare terreinomstandigheden treffen we project specifieke oplossingen om schades te voorkomen. Zo zetten we materieel in afgestemd op de terreincondities, passen we stalen rijplaten toe om bodemschade te voorkomen en werken we intensief samen met ecologen die de belangen voor flora en fauna behartigen.

Om de landschapsinrichtingen compleet te maken geven we een impuls aan de recreatiemogelijkheden door het aanleggen van struin- en fietspaden, steigers en bruggen.

Disciplines

 • Grootschalig grondverzet
 • Aanleg ecologische verbindingszones
 • Ontgraven meanders en/of nevengeulen
 • Herinrichting waterlopen
 • Ontwikkelen recreatieve voorziening
 • Zand- en/of kleiwinning
 • Hoogwaterveiligheid
 • Dijkenbouw/dijkenonderhoud
 • Bodemsanering
 • Bodemverbetering
 • Grond- en  waterbouwwerken; Aanbrengen stuwen, keerwanden, damwanden (hout en staal),bruggen, vlonders, duikers etc.