Demen-Dieden

Looptijd: 2022 - 2032


Het project

In een 110 hectare groot gebied tussen Demen en Dieden in de gemeente Oss gaan wij samen met Natuurmonumenten, K3, Rodruza en Rijkswaterstaat werken aan de ontwikkeling van de natuur in het gebied. Het plan is om de uiterwaarden tussen Demen en Dieden te verlagen en nevengeulen aan te leggen. Dat doen we door de kleilaag die er ligt (deels) af te graven. Dankzij deze ingrepen komt er weer ondiep water en meer variatie in het landschap. Zo versterken we de biodiversiteit en de ecologische waterkwaliteit van de Maas. Bovendien verkleint het de kans op overstromingen, wordt de rivier beter zichtbaar en is de natuur beter te beleven.

Onderdeel van MeerMaas

Het project is onderdeel van een groter geheel: ‘MeerMaas’. Onder deze noemer werkt Natuurmonumenten aan de natuurontwikkeling van de bedijkte Maas van Ravenstein tot Heusden. Doel is steeds meer aaneengesloten riviernatuur, aan zowel de Brabantse als Gelderse zijde.


Waar we aan werken

Kleiwinning is de voornaamste drager achter het plan. Een groot deel van het oppervlak van het plangebied wordt ingericht door kleiwinning. Voldoende kleiwinning is noodzakelijk om de totale herontwikkeling mogelijk te maken. De vrijkomende klei wordt gebruikt als grondstof in baksteen- en dakpanfabrieken en bij dijkverbeteringen.


Verbinding met 'Meanderende Maas'


In dit gebied speelt ook het project Meanderende Maas, een project waarbij dijkversterking en hoogwaterveiligheid een grote rol spelen. Het project Demen-Dieden ligt in het gebied van het project Meanderende Maas. Demen-Dieden wordt weliswaar als zelfstandig project uitgevoerd, maar een deel van beide projecten wordt in de toekomst op enig moment gelijktijdig uitgevoerd. Voor de raakvlakken tussen beide projecten is er in de planvormingsfase telkens intensief afstemming geweest tussen beide projecten.