Dijkversterking Belfeld

Looptijd: 2024 - 2025


Het project

Het dijktraject Belfeld is een van de dijktrajecten die versterkt dienen te worden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Noordelijke Maasvallei. De dijken in Belfeld bestaan uit twee groene keringen afgewisseld met een keermuur met een coupure en een deel met demontabele wanden. Dat zijn schotten die handmatig geplaatst worden bij hoogwater. Na de overstromingen in de jaren ’90 zijn deze dijken als tijdelijke bescherming aangelegd. Inmiddels blijkt dat de huidige dijken niet hoog en sterk genoeg zijn om ook in de toekomst Belfeld voldoende te beschermen. Onderdeel van de dijkversterking is het wijzigen van het tracé aan de zuidkant van Belfeld. Daarbij wordt de huidige schaardijk vervangen door een korte aansluiting naar de hoge grond. De demontabele wanden zijn vanwege het beheer en onderhoud niet wenselijk.

Kern van project Belfeld is het versterken van dijktraject 71-1, zodat deze voldoet aan de wettelijke norm. Het projectgebied omvat 5 dijkvakken plus een af te graven waterkering, met een huidige trajectlengte van circa 1 kilometer, de nieuwe trajectlengte wordt circa 0,7 kilometer. 


Waar we aan werken

Kern van project Belfeld is het versterken van dijktraject 71-1, zodat deze voldoet aan de wettelijke norm. Het projectgebied omvat 5 dijkvakken plus een af te graven waterkering, met een huidige trajectlengte van circa 1 kilometer, de nieuwe trajectlengte wordt circa 0,7 kilometer. De Opdracht bevat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

 • Binnen het ruimtebeslag, de ontwerpuitgangspunten vanuit de planprocedure en de in de overeenkomst gestelde eisen, ontwerpen van de dijkversterking, waaronder alle objecten die nodig zijn voor het vervullen van de functies in de gebruiksfase,
  alsmede eventuele tijdelijke constructies;
 • Uitvoeren van benodigde onderzoeken;
 • Uitvoeren van alle noodzakelijke berekeningen die noodzakelijk zijn om aan te tonen dat het ontwerp voldoet aan de wettelijke en contractuele eisen;
 • Verrichten van alle conditioneringswerkzaamheden;
 • Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden ter realisatie van de dijkversterking, Dit betreft onder andere:
  - verwijderen van objecten, bomen en struiken;
  - verwijderen van de ‘oude kering en wegen’;
  - opbouwen van de nieuwe waterkering;
  - Het realiseren van nieuwe wegverhardingen en weginrichting;
  - Het verleggen van kabels en leidingen
  - Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van natuurcompensatie;
  - Oplevering en overdracht aan de beheerders.

Hoogwaterbeschermings-
programma Noordelijke Maasvallei


Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Noordelijke Maasvallei is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas. Het programma heeft als doel om de waterveiligheid in het gebied langs de Maas te verbeteren en te voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen.

Specifiek voor de Noordelijke Maasvallei betekent dit dat er maatregelen worden genomen om de waterkeringen langs de Maas te versterken, zodat ze bestand zijn tegen extreme waterstanden en overstromingen. Het programma houdt rekening met verschillende factoren, waaronder klimaatverandering, stijgende waterstanden, en bodemdaling.

De dijkversterking in Belfeld maakt integraal deel uit van het bredere initiatief dat niet alleen gericht is op het beschermen van bewoners en gebieden tegen overstromingen, maar ook op het creëren van duurzame oplossingen voor de lange termijn. Door middel van dit programma wordt niet alleen de waterveiligheid vergroot, maar wordt ook gestreefd naar een veerkrachtige en goed beheerde omgeving die bestand is tegen de uitdagingen van de toekomst.Nieuws