Hoogveenherstel Leegveld

Looptijd: 2021 - 2023


Het project

Het natuurgebied de Deurnsche Peel wordt steeds droger en heeft te leiden onder stikstofbelasting. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor.


Waar we aan werkten

Het hoogveen moet natter. Daarvoor worden er verschillende maatregelen uitgevoerd in bestaande en nieuwe natuur. Maatregelen als het aanleggen van kades, het verhogen van het waterpeil en het dempen van sloten moeten ervoor zorgen dat het regenwater beter vastgehouden kan worden. Verder wordt de voedselrijke toplaag van een aantal voormalig landbouwpercelen afgegraven. Door een bufferzone van nieuwe natuur aan te leggen blijft de bestaande natuur beter beschermd.

Enkele feiten en cijfers over project Leegveld:

  • Er is 940 hectare bestaande natuur verbeterd.
  • Er is 180 hectare nieuwe natuur ingericht op voormalige agrarische gronden.
  • Er zijn 40 kilometer aan kades zijn aangelegd om het water peil te kunnen verhogen.
  • Er zijn 45 stuwen geplaatst om de waterstanden te kunnen beheren.
  • In totaal werd aan 51 kilometer aan sloten en greppels gewerkt om de verdroging in de natuur te verminderen.
  • Bij 25 landbouwpercelen en percelen van bewoners zijn vooraf mitigerende maatregelen uitgevoerd zodat zij geen last krijgen van het verhoogde waterpeil.
  • Bestaande recreatieve routes zijn opgehoogd of aangepast zodat ze toegankelijk blijven.

Omgevingsmanager Marc van Veggel blikt terug


"Aan al het werk komt een eind. Zo ook ons werk voor project Leegveld. Voor Wetering was het een mooi project waar we onze kennis en kunde op het gebied van grootschalig grondverzet, uitvoeren van mitigatiemaatregelen bij particulieren en agrariërs, en het inrichten van het watersysteem (watergangen, stuwen en duikers) konden toepassen. De complexiteit hierbij zoals werken in een kwetsbaar natuurgebied, op percelen van particulieren en tegelijkertijd ook rekening houden met de omgeving motiveert ons om netjes en zorgvuldig te werken. Wij zijn trots op het eindresultaat, hopelijk u ook."