Inrichting Landgoed Luchtenburg

Looptijd: aug - okt 2023


Het project

Het doel van de (her)inrichting van Landgoed Luchtenburg is om natuurwaarde te verhogen door het inrichten van vochtig hooiland:

  • omzetten landbouwgrond naar natuur;
  • verhogen natuurkwaliteit van het gebied;
  • en het verbinden van bestaande natuurpercelen.

In het gebied worden verschillende hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd en wordt de graszode geplagd. Daarnaast worden landschapselementen aangeplant. Deze maatregelen zijn in lijn met de doelen van de Provincie: het omvormen van landbouwgrond naar natuur (Natuurbeheerplan), water langer vasthouden en het versterken van de cultuurhistorische waarde.


Waar we aan werken

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd om de vochtige hooilanden te realiseren:

  • dempen, verontdiepen en/of profileren van sloten/greppels;
  • plaatsen van stuwen, dammen en duikers;
  • plaggen van de graszode;
  • inrichten van kleine poelen (mitigerende maatregel amfibieën);
  • opbrengen maaisel;
Details


Opdrachtgever: Holland Landgoed
Disciplines: Natuurontwikkeling, herinrichting waterlopen, aanleg water regulerende kunstwerken (o.a. stuwen, dammen en duikers)
Looptijd: aug. - okt. 2023


Landgoed Luchtenburg