Natuurherstel Binnenveld

Looptijd: 2022 - 2024


Het project

Natuurgebied Binnenveld is een beekdal dat decennialang uit drassig land met veel water bestond. Een ideale plek voor veenontwikkeling met dieren en planten die thuishoren op nat en botanisch grasland. Deze graslanden zijn bijzonder voor Nederland vanwege de rijkdom aan verschillende grassen en (bloeiende) kruiden, zoals gele waterkers, Spaanse ruiter, brede orchis en waterdrieblad. In de 19e en 20e eeuw zijn honderden hectaren botanisch grasland voor agrarische productie ontwatert waardoor veel karakteristieke soorten zijn verdwenen. In de Hellen daarentegen, is een klein beschermd deel met trilveen aanwezig. De provincies Utrecht en Gelderland hebben afgesproken het aangewezen Europees Natura 2000-gebied Binnenveld te behouden. Het herstellen van de vochtige vallei is hiervoor cruciaal.


Waar we aan werken

Het project Natuurherstel Binnenveld is onderdeel van de landelijke aanpak in het kader van Natura 2000 en de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht. We voeren werkzaamheden uit in drie gebieden:

Achterbergse Hooilanden
De werkzaamheden in dit gebied zijn gericht op het terugbrengen van verschillende typen botanische graslanden. Hiervoor gaan we de voedselrijke toplaag van de bodem verwijderen en passen we de waterhuishouding aan, zodat het kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug langer wordt vastgehouden in het natuurgebied. Samen met de Binnenveldse Hooilanden ontstaat er een aaneengesloten natuurgebied in het beekdal rondom de Grift.

Fortuinzicht
Het gebied Fortuinzicht fungeert als buffer voor het gebied de Hellen en gaat het wegstromen van kwelwater tegen. Met onze werkzaamheden krijgt het gebied ook een functie als ecologische verbinding met de gebieden aan de Gelderse kant van de Grift, de Bennekomse Meent en de Binnenveldse Hooilanden. We zullen dit gebied voorzien met een kruiden- en faunarijk grasland met daarin poelen en sloten met natuurvriendelijke oevers.

De Hellen
Onze werkzaamheden binnen dit gebied richten zich op het herstel en behoud van de bijzondere mos- en graslanden en moerassen. Dit doen we door het verwijderen van ruigte en spontane bos- en struikopslag en het aanpassen van de waterhuishouding. Door de aanpassing van de waterhuishouding blijft agrarisch water buiten het gebied en is alleen het goede kwelwater beschikbaar voor de natuur.


Natura 2000


Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt.