Gebieds-
ontwikkeling Belfeld

Looptijd: 2015 - 2026


Het project

Door de realisatie van het project Belfeld wordt een impuls gegeven aan de biodiversiteit in het gebied. Het gebied was voor aanvang van de delfstoffenwinning een productiebos met grove den voor voormalige staatsmijnen. Naast het realiseren van nieuwe natuur in het project is buiten het hoogterras 14 ha extra natuur gerealiseerd.

Met de realisatie van het project Belfeld wordt aan de oostkant van de groeve een tweede steilrand in het hoogterras aangelegd. Deze steilrand kan gaan fungeren als broedplaats voor oeverzwaluwen en zelfs de ijsvogel. De oeverzwaluwen zijn nu al jaarlijkse bezoekers van het project. Aan de westkant van het project wordt een steile Oehoewand met speciale verblijfplaatsen gerealiseerd. In het tussenliggende gebied wordt voor de oplevering van de groeve een variëteit aan inheemse loofbomen en struiken aangeplant waarbij aan de voet van de oostelijke steilrand een langgerekte waterpartij komt. Deze waterpartij wordt gevoed door oppervlaktewater afkomstig uit het noordelijk gelegen gebied Tegelen en afstromend grondwater uit het oostelijk gelegen hoogterras. En watert af baar de waterpartijen in Maalbeek.


Waar we aan werken

De winning van keramische- en dijkenklei (erosieklasse 1 en 2), waarbij we klei afgraven en transporteren naar diverse steenfabrieken in Nederland.

Details


Opdrachtgever: van Nieuwpoort
Disciplines:
Natuurontwikkeling, kleiwinning
Looptijd: 2015-2026


Erosieklasse 1 en 2


Klei erosieklasse 1 en 2 verwijzen naar de mate van erosiebestendigheid van kleigrond. Erosie is het proces waarbij gronddeeltjes worden weggespoeld door water, wind of andere natuurlijke krachten. De erosieklasse van klei wordt bepaald op basis van hoe goed de kleigrond bestand is tegen erosie. De classificatie van klei in erosieklassen is van groot belang bij dijkversterkingsprojecten en andere waterbouwkundige werken. Erosieklasse 1 en 2 klei wordt vaak gebruikt om dijken te versterken, omdat het de stabiliteit van de dijk verbetert en het risico op erosie tijdens overstromingen vermindert.