Dijkverbetering Eemdijk-Zuid

Dijkverbetering Eemdijk-Zuid

Dijkencombi waar van de Wetering deel van uitmaakt verbetert in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe van 2014 tot 2017 22 kilometer dijk langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem. Dit werk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP) van het Rijk. Vanuit dit programma worden werkzaamheden aan waterkeringen gefinancierd.

Het dijktraject Eemdijk-Zuid, Eemlandse- en Slaagsedijk loopt langs de oostzijde van de Eem, van de bebouwde kom van Eemdijk naar gemaal Malesluis in Amersfoort (bij de fietsbrug over de Eem). Met een lengte van ongeveer 10 kilometer is dit het langste traject binnen het project Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem, dat in totaal 22 kilometer dijk beslaat.

In opdracht van: Waterschap Vallei en Veluwe
In samenwerking met: FPH Ploegmakers & Vissers Ploegmakers (Dijkencombi)
Disciplines: Aanleg wegen, fiets- en voetpaden, Openbare inrichting, Leveren van klei voor civieltechnische toepassingen, Kade- en dijkversterkingen, Aanleg ecologische verbindingszones, Aanleg water regulerende kunstwerken (o.a. stuwen en duikers) , Oeverwerken, Baggerwerkzaamheden, Bodemsanering, Conditionerende werkzaamheden (archeologie, OCE, ecologie), Ontwikkeling recreatie gebieden
Looptijd: 2014-2017