FluviaTiel

fase 1

FluviaTiel fase 1

Fluvia Tiel duidt op het ontstaan van een landschap onder de druk van water. De Betuwe en specifiek de ligging van Tiel (op een oeverwal) in haar omgeving is ontstaan door een fluviatiel proces. FluviaTiel fase 1 is één van de projecten uit het programma “Waalweelde”, dit programma is erop gericht de Waal en haar omgeving mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker te maken. Het project is gelegen ten westen van de kruising van de Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal en betreft het binnendijks Vijverterrein, de Echteldsedijk en de uiterwaarde genaamd Kleine Willemspolder.

De hoofdopgave van het project FluviaTiel fase 1 is het creëren van een waterkerend landschap, de drager van dit landschap is de “klimaatdijk”.

In opdracht van: Waalweelde Gelderland
In samenwerking met: FPH Ploegmakers & Vissers Ploegmakers (Dijkencombi)
Disciplines: Bouw- en/of woonrijp maken, Aanleg wegen, fiets- en voetpaden, Openbare inrichting, Grondstoffenwinning, Leveren van klei voor civieltechnische toepassingen, Kade- en dijkversterkingen, Ontgraven meander en/of nevengeulen, Aanleg water regulerende kunstwerken (o.a. stuwen en duikers), Oeverwerken, baggerwerkzaamheden, Bodemsanering, Conditionerende werkzaamheden (archeologie, OCE, ecologie), Ontwikkeling recreatie gebieden
Looptijd: 2016-2017

Feiten & Cijfers


Dijkveiligheid

Het realiseren van een super robuuste waterkering, die voldoet aan de toekomstige eisen rond dijkveiligheid.

Kwelvermindering

Het reduceren van kweloverlast in Tiel Oost. Hiervoor vindt voorlandverbetering plaats en wordt het Vijverterrein opgehoogd.

Natuurontwikkeling & Recreatie

Het realiseren van 32 ha nieuwe natuur in de vorm van verschillende natuurdoelen. Onder andere de realisatie van een geul en het creëren van een zandige oeverzone. Daarnaast wordt er een Ooibos aangeplant.

Het aantrekkelijk recreatief ontsluiten van de Kleine Willemspolder. Hiertoe worden er struinpaden gerealiseerd welke door bruggetjes worden verbonden.

Stedelijke ontwikkeling

Inrichten van het binnendijkse gebied zodat er optimale uitgangspunten worden gerealiseerd voor woningbouw- ontwikkeling door derden.