Herinrichting Huilbeek

Herinrichting Huilbeek

Het afvoeren van water is belangrijk. De Huilbeek in gemeente Beesel, kon hier verbeteringen in gebruiken. Daarom zijn wij in opdracht van Waterschap Limburg (en de gemeente Beesel) in oktober 2022 gestart met werkzaamheden om het watersysteem van deze beek aan te passen.

Met de aanpassingen in het watersysteem is de beek robuuster gemaakt, waardoor hij meer bestand is tegen de excessen van het klimaat. Door de toepassing van stuwen en andere kunstwerken is het waterpeil constanter. Dit alles zorgt ervoor dat de biodiversiteit in het systeem kan toenemen.

Hoe hebben we dat gedaan?
De oorspronkelijke Huilbeek is helemaal aangepakt. Eén deel van de beek is verplaatst, één deel is recht gemaakt en één deel is juist kronkelend aangelegd. Dit allemaal om het water goed af te kunnen voeren of vast te houden, wanneer de weersomstandigheden hierom vragen, én om de landbouwpercelen om de beek heen te behouden.

Om de werkzaamheden rondom deze beek te structureren, zijn er drie fases te onderscheiden. We hebben eerst fase 3, toen fase 2 en als laatst fase 1 uitgevoerd.

Het eerste deel bestaat uit het creëren van een klimaat robuuste beek. De werkzaamheden zijn erop gericht om de beek natuurlijker in te richten. Zo is er een struweel (een begroeiing van struiken) aangeplant, waardoor er meer schaduw in de beek komt. Doordat het talud aan één zijde is verflauwd, heeft de beek meer ruimte gekregen. Hierdoor zijn er betere zwemroutes voor vissen. Bovendien kan de beek meer water afvoeren bij hevige neerslag en dit langer vasthouden in droge perioden.

In het tweede deel hebben we een groene buffer achter de nieuwe dijk aangelegd. Deze buffer voorkomt wateroverlast in de omgeving, doordat hij overtollig regen- en rioolwater op kan vangen. Deze buffer heeft een natuurlijke uitstraling gekregen en de Huilbeek is er licht slingerend omheen gelegd.

Het derde deel bestaat uit het regelen van waterafvoer, maar dan aan het einde van de Huilbeek ter hoogte van het Beesels broek. De bestaande watergang hebben we vergraven en werkt nu als afvoer van water in de landbouwgebieden. De beek is verbreed, zodat het water goed meegenomen kan worden. Ook zijn de taluds minder steil gemaakt, zodat ze niet meer afkalven en er minder onderhoud nodig is.

Op de plek waar voorheen de Huilbeek liep, hebben we het gebied natuurtechnisch uitgegraven. Hierdoor is er een kwelmoeras met kwelgeul ontstaan. Het aanbrengen van verschillende stuwen heeft als doel om het kwelwater zo lang mogelijk in de kwelgeul vast te houden en rijker landbouwwater te weren.

Partners: Waterschap Limburg, Gemeente Beesel, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Stichting Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, Omwonenden.
Disciplines: Herinrichting Waterlopen, Aanleg waterbergingen/ -buffers, Grond- en waterbouwwerken.
Looptijd: oktober 2022 – mei 2023

 

Meer informatie


Wat we gaan doen

  • Een deel van de beek wordt slingerend en natuurlijker ingericht.
  • We gaan onderhoudspaden aanleggen.
  • Er wordt een buffer aangelegd.
  • Een deel van de beek gaan we verbreden.

Circulariteit

Werk met werk maken, daar staan wij voor! Het is niet nodig om alle grondstromen zomaar af te voeren, wanneer je ze prima kunt hergebruiken. In een project als Huilbeek komen er verschillende soorten grond vrij. Wij hebben er tijdens dit project hard aan gewerkt om deze grondsoorten van elkaar te scheiden. Daardoor hebben we grond toe kunnen passen in een ander project van Wetering.

Samenwerkingspartners

De opdrachtgever voor de herinrichting van de beek was Waterschap Limburg. Onderdeel van de herinrichting was het aanleggen van een Groene buffer. Hiervan was de gemeente Beesel de opdrachtgever. Naast deze partijen waren ook Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Stichting Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en omwonenden betrokken. Rondom de Huilbeek waren er bovendien diverse andere aannemers aan het werk.

000