Herinrichting Peelkanaalzone

Herinrichring Peelkanaalzone

Als onderdeel van het gebiedsplan Raamvallei laat het Waterschap Aa en Maas het deelproject “Herinrichting Peelkanaalzone” door Wetering realiseren. Met het uitvoeren van dit project worden de volgende doelen gerealiseerd;

[1] Optimaliseren watersystemen voor natuur door aanleg van een vispassage en het vervangen van de beschoeiing aan de oostkade van het Peelkanaal. [2] Realisatie robuuste (natte) natuur door aanleg van een drietal amfibieënpoelen en een plasdras- en moeraszone aan de oever van het Peelkanaal. [3] Zichtbaar en beleefbaar maken van de Peel Raamstelling door toegankelijk maken van de monumentale Defensiewal en kazematten. [4] Aanleg recreatieroutes door realiseren van een fietspad aan de westzijde van het Peelkanaal. [5] Opwaarderen rust en ruimte van aanliggende landgoederen door verharding Roijendijk te verwijderen.

In opdracht van: Waterschap Aa en Maas
Disciplines: Aanleg ecologische verbindingszones, Aanleg vispassages, Oeverwerken, Baggerwerkzaamheden, Conditionerende werkzaamheden (archeologie, OCE, ecologie), Ontwikkeling recreatie gebieden
Looptijd: 2019

Projectdoelen


Ecologische verbindingszone

Na de aanleg van het fietspad start de aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ) tussen de Graafseweg in Mill en Landgoed Tongelaar. Een ecologische verbindingszone is een natuurstrook langs de beek die natuurgebieden met elkaar verbindt. Langs het Peelkanaal wordt 2 hectare grond op natuurlijke wijze ingericht zodat planten en dieren zich veilig kunnen verplaatsen en zodat ze meer leefruimte krijgen. Er worden op deze gronden onder andere amfibieën poelen en bloemrijke graslanden aangelegd en nieuwe bomen geplant. Ook zal er een ijsvogelwand gemaakt worden, dit is een broedplaats voor ijsvogels. Tussen deze EVZ’s in zullen de oevers natuurvriendelijk worden ingericht.

Vispassages

Naast de ecologische verbetering van het Peelkanaal wordt ook de vismigratie verbeterd door de aanleg van twee vispassages. Ter hoogte van de Bergseweg en Hoevensedijk worden in het Peelkanaal twee zogenaamde De Wit vispassage aangelegd. Dit is een betonnen bak met afzonderlijke kamers en aan beiden uiteinden een in- en uitlaat. Hierdoor kunnenvissen trapsgewijs langs de stuw zwemmen. Deze bak wordt in de grond gegraven. Het voordeel van een dergelijke vispassage is dat deze relatief weinig opvalt in het landschap en daardoor wordt de uitstraling van het cultuurhistorisch landschap beter in stand gehouden.

Herstellen defensiewal

Omdat het Peelkanaal deel uitmaakt van de verdedigingslinie Peel-Raamstelling is ook het behouden van deze cultuurhistorische waarde een belangrijk aandachtspunt voor de werkzaamheden in en langs het Peelkanaal. Zo wordt de oude defensiewal tussen de kazematten op bepaalde plekken meer zichtbaar gemaakt en hersteld.