Herinrichtingsproject Millingerwaard

Herinrichting Millingerwaard

In de Millingerwaard gaan waterveiligheid, natuurontwikkeling en extensieve recreatie hand in hand. Het gebied wordt heringericht om rivierwater én riviernatuur meer ruimte te geven.

De herinrichting is onderdeel van het plan Ruimte voor de Rivier, dat de risico’s van hoogwater wil verminderen met de aanleg van overloopgebieden. Op langere termijn zal de Millingerwaard zichzelf kunnen ontwikkelen tot een robuust natuurgebied waarbij natuurlijke processen hand in hand gaan met recreatie. De uiterwaard speelt een belangrijke rol bij het afvoeren van rivierwater naar zee. Met het oog op de stijging van de (hoog) waterstanden in de rivier is rivierverruiming noodzakelijk. In de Millingerwaard wordt dit gerealiseerd in combinatie met natuurontwikkeling. Het is de bedoeling om de rivier de Waal meer ruimte te geven door de aanleg van een geulenpatroon in de uiterwaard. Hierdoor stijgt het rivierwater minder bij hoogwater en dat is van belang voor de veiligheid.

Een tweede doel van de herinrichting is natuurontwikkeling in de Millingerwaard. De kenmerkende riviernatuur wordt versterkt, met ruimte voor open water, rietmoerassen, rivierduinen, oevervegetaties, ooibossen en natte en droge, kruidenrijke graslanden. De herinrichting wordt uitgevoerd door Combinatie Boskalis – Van de Wetering in samenwerking met K3Delta.

In opdracht van: Staatsbosbeheer
In samenwerking met: Boskalis, K3 Delta
Disciplines: Grootschalig grondverzet, Aanleg wegen, fiets- en voetpaden, Openbare inrichting, Grondstoffenwinning, Leveren van klei voor civieltechnische toepassingen, Leveren van klei voor keramische industrie, Aanleg van ecologische verbindingszones, Aanleg waterbergingen/ -buffers, Aanleg water regulerende kunstwerken (o.a. stuwen en duikers), Oeverwerken, baggerwerkzaamheden, Bodemsanering, Conditionerende werkzaamheden (archeologie, OCE, ecologie), Rivierverruimende maatregelen, Ontgraven meander en/of nevengeulen
Looptijd: 2011 – 2020

Feiten & Cijfers


Natuurontwikkeling

De vermarktbare grondstoffen leveren inkomsten op en de ongeschikte grondstromen worden hergebruikt in het gebied voor natuurontwikkeling. Het geulensysteem wordt voorwaarden scheppend aangelegd. Dit houdt in dat de basis voor natuurlijke processen wordt gecreëerd en dat niet direct de definitieve eindsituatie wordt vastgelegd. Dit betekent dat in de buitenbochten steile taluds worden toegepast die door erosie een natuurlijke vorm krijgen. Steile oevers bieden ruimte als nestplaats voor oeverzwaluw en ijsvogel. De steile taluds langs de ‘vingers’ van het geulensysteem voorkomen dat de oevers dichtgroeien met wilgen.

Voor de wegen en paden in het gebied is een natuurlijke uitstraling gekozen, passend in het landschap. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bestaande paden aangevuld met betonverharding waar nodig. Het bestaande landschap wordt zo veel mogelijk gevolgd en benut, dat reliëf in stand wordt gehouden en dat op verschillende punten het natuurlijk systeem (water, oevers, natuur) zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt. Openingen in beplanting, doorkijkjes in bochten en verrassende zichtlijnen zorgen hiervoor. Het grillige tracé van de routes past hiermee optimaal bij de ‘kernkwaliteiten’ van het gebied.

Klei- en zandwinning

In april 2015 is een start gemaakt met de klei- en zandwinning. Juist in het riviergebied zitten geologisch gezien goede grondstoffen die gewonnen kunnen worden. Dit deel van de uiterwaard wordt tot en met 2020 een werkgebied. K3Delta, die de ontzanding uitvoert namens de Combinatie Boskalis / Van de Wetering, heeft de installatie dusdanig vormgegeven zodat overlast voor omwonenden en bezoekers zoveel mogelijk wordt beperkt. Zo wordt de 300 meter lange installatie, met transportband naar de rivier, niet met diesel maar elektrisch aangedreven. Er wordt één buffersilo geplaatst. Deze silo is ervoor om een voorraad zand aan te leggen voor de schepen. De installatie moet voldoende materiaal blijven aanvoeren om de schepen te bevoorraden. In de komende vijf jaar wordt er zo’n vijf miljoen ton industriezand en 250.000 kuub klei gewonnen, dat per schip wordt afgevoerd. Gemiddeld zullen vijf schepen per dag aanleggen aan de nieuwe laadsteiger. Maximaal een vijfde deel van de klei wordt met vrachtwagens afgevoerd, bijvoorbeeld naar een steenfabriek in de directe omgeving.