Inrichting Stadswaard Nijmegen

Inrichting Stadswaard Nijmegen

De Stadswaard grenst aan Nijmegen en is via een bijzondere brug vanaf de Waalkade toegankelijk voor bewoners en recreanten. De Stadswaard wordt heringericht om natuurwaarden beter tot ontwikkeling te brengen en het gebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Er komt een geul die vanaf één kant in verbinding staat met de Waal. De waterstanden in de geul bewegen mee met de waterstanden in de Waal. Over de geul komt een brug zodat er een doorgaande struinroute voor wandelaars blijft bestaan.

Het uiteindelijke resultaat is een spannende uiterwaard voor bezoekers die de riviernatuur en de Waal van dichtbij kunnen beleven.

In opdracht van: Waalweede Gelderland
In samenwerking met: FPH Ploegmakers & Vissers Ploegmakers (Dijkencombi)
Disciplines:  Rivierverruimende maatregelen, Aanleg ecologische verbindingszones, Ontgraven meander en/of nevengeulen, Oeverwerken, baggerwerkzaamheden, Bodemsanering, Conditionerende werkzaamheden (archeologie, OCE, ecologie), Ontwikkeling recreatie gebieden
Looptijd: 2017-2018