Natuurherstel Binnenveld

Natuurherstel Binnenveld

In het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Veluwe werken wij, in opdracht van Staatsbosbeheer, aan natuurherstel om de diversiteit aan planten en dieren te behouden en verder te ontwikkelen. Het Binnenveld, een uniek beekdal dat aan het einde van de ijstijd is gevormd, bestond oorspronkelijk uit drassig land met veel water en was een ideale plek voor veenontwikkeling. Dit drassige landschap is in de 19e en 20e eeuw in kwaliteit achteruitgegaan doordat de percelen zijn ontwaterd voor het verhogen van de agrarische productie. Met de uitvoering van dit project worden deze natte en soortenrijke graslanden hersteld.


Het project Natuurherstel Binnenveld is onderdeel van de landelijke aanpak in het kader van Natura 2000 en de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht. We voeren werkzaamheden uit in drie gebieden:

Achterbergse Hooilanden
De werkzaamheden in dit gebied zijn gericht op het terugbrengen van verschillende typen botanische graslanden. Hiervoor gaan we de voedselrijke toplaag van de bodem verwijderen en passen we de waterhuishouding aan, zodat het kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug langer wordt vastgehouden in het natuurgebied. Samen met de Binnenveldse Hooilanden ontstaat er een aaneengesloten natuurgebied in het beekdal rondom de Grift.

Fortuinzicht
Het gebied Fortuinzicht fungeert als buffer voor het gebied de Hellen en gaat het wegstromen van kwelwater tegen. Met onze werkzaamheden krijgt het gebied ook een functie als ecologische verbinding met de gebieden aan de Gelderse kant van de Grift, de Bennekomse Meent en de Binnenveldse Hooilanden. We zullen dit gebied voorzien met een kruiden- en faunarijk grasland met daarin poelen en sloten met natuurvriendelijke oevers.

De Hellen
Onze werkzaamheden binnen dit gebied richten zich op het herstel en behoud van de bijzondere mos- en graslanden en moerassen. Dit doen we door het verwijderen van ruigte en spontane bos- en struikopslag en het aanpassen van de waterhuishouding. Door de aanpassing van de waterhuishouding blijft agrarisch water buiten het gebied en is alleen het goede kwelwater beschikbaar voor de natuur.

Meer weten? Bekijk de werk in uitvoering pagina van Staatsbosbeheer.

opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Disciplines: (Her)inrichting natuur
Looptijd: 2022 – 2024

 

Meer informatie


Onze werkzaamheden

Plaggen: Dit is het verwijderen van de veraarde en voedselrijke toplaag.

Verwijderen van boomopslag: We halen spontaan gegroeide struiken en bomen weg om de zeldzame planten in de graslanden en moerassen te herstellen en te behouden.

Het aanpassen van de waterhuishouding. Dit doen we door het plaatsen van stuwen. Door de werkzaamheden komt het waterpeil tot in de wortelzone van het gras, waarmee veenoxidatie (CO2-uitstoot) wordt voorkomen. Greppels en sloten worden deels gevuld met grond.

Het ophogen van beheerpaden en opslaglocaties. Hierdoor kunnen gespecialiseerde machines voor het maaien en afvoeren van het maaisel beter in het gebied komen.

Natuurfilm Binnenveld

Er wordt momenteel gewerkt aan een documentaire/natuurfilm over de ontwikkelingen in dit gebied. Luc Enting films werkt samen met de steun van verschillende organisaties, waaronder Staatsbosbeheer, aan de documentaire met de werktitel “Hooiland”. In deze film zullen de onder andere de historie, maar ook de recente herstelwerkzaamheden worden belicht. De documentaire wordt rond kerstmis 2023 uitgezonden op NPO2 door BNNVARA. Klik hier voor meer informatie.

Planning

Broedseizoen 2023:
Voorbereiding fase 2.

Zomer 2023:
Monitoring van de aanwezige kwartels in de Achterbergse Hooilanden;
Start van de plagwerkzaamheden van de 2e fase in de Achterbergse Hooilanden;
Eerste ronde uitstrooien van maaisel in de Achterbergse Hooilanden.

September 2023 t/m maart 2024:
Start met het verwijderen van opslag in de Hellen;
Uitvoeren van maaiwerkwerkzaamheden;
Uitvoeren van plagwerkzaamheden en renoveren van de stuwen in de Hellen;
Uitvoeren van plagwerkzaamheden en opzetten peil Fortuinzicht;
Aanleg van nieuwe beplanting (laagveenbos) langs de Grebbeweg in de Hellen.

Juni – september 2024
Tweede ronde uitstrooien van maaisel in de Achterbergse Hooilanden De Hellen. Lokaal handmatig uitstrooien zaden om de ontwikkeling te versnellen.

000