Natuurontwikkeling Meerkampen

Natuurontwikkeling Meerkampen

Staatsbosbeheer heeft, samen met aangrenzende eigenaren, een plan ontwikkeld om het Maasheggenlandschap van de Meerkampen te herstellen én de natuurwaarden in het gebied te vergroten.

Doel van het plan is de natuur- en landschapswaarden van dit deel van het Maasheggenlandschap te herstellen. De actuele kwaliteit van de het plangebied is de afgelopen decennia namelijk zeer sterk afgenomen. Het heggenlandschap is als gevolg van schaalvergroting, egalisatie, intensief agrarisch gebruik (bemesting, onkruidbestrijding), rooien van hagen én het wegvallen van het traditionele onderhoud in verval geraakt.

Het plangebied is 33 ha groot en ligt in de uiterwaarden van de Maas, ten hoogte van Oeffelt en (rivierkilometer 157). Het gebied wordt aan de noord-westzijde begrensd door de loop van de Oeffeltse Raam, en aan de rivierzijde door de landbouwweg die parallel loopt aan de Maasoever.

Het project voorziet in de ontgraving van plusminus 285.000 m3 keramische klei van een negental percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 27,4 ha. De percelen (anno 2005 grasland en deels akker) worden met gemiddeld circa 1,8 meter verlaagd naar een gemiddeld terreinniveau van 8,80 meter +NAP. Na verlaging wordt ter plaatse een vochtig grasland ontwikkeld (goed foerageergebied voor de Das). De percelen langs de westkant wordt iets meer verlaagd tot 8,20 à 8,35 m.+NAP . Dit gedeelte bestaat (na stuwpeilverhoging) uit drassig grasland en is van belang voor een vlotte afwatering na overstromingen.

In opdracht van: Staatsbosbeheer
In samenwerking met: Van Elk
Disciplines: Grootschalig grondverzet, Aanleg ecologische verbindingszones, Ontgraven meanders en/of nevengeulen, Hoogwaterveiligheid, Ontwikkelen recreatieve voorziening, Zand- en/of kleiwinning
Looptijd: 2001 – 2020