Nieuwe Driemanspolder

Nieuwe Driemanspolder (N3MP)

De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Het duurt nog even, maar in 2020 ontstaat hier een natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden. Bij extreme regenval wordt het gebied gebruikt om water op te vangen (piekberging). Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik. Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder uit. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

In opdracht van: Hoogheemraadschap van Rijnland
In samenwerking met: FPH Ploegmakers & Vissers Ploegmakers (Dijkencombi)
Disciplines: Aanleg wegen, fiets- en voetpaden, Openbare inrichting, Grondstoffenwinning, Kade- en dijkversterkingen, Aanleg ecologische verbindingszones, Herinrichting waterlopen, Aanleg waterbergingen/ -buffers, Aanleg water regulerende kunstwerken (o.a. stuwen en duikers), Oeverwerken, Baggerwerkzaamheden, Bodemsanering, Conditionerende werkzaamheden (archeologie, OCE, ecologie), Ontwikkeling recreatie gebieden
Looptijd: 2017 – 2020

Bezoek project website

Feiten & Cijfers


Grondverzet

De uitvoering begint in het eerste half jaar 2017 en duurt 2,5 jaar. De werkzaamheden bestaan met name uit grondverzet en grondtransport. Om overlast te reduceren, werken wij zoveel mogelijk binnen het toekomstig plangebied zelf. Huizen en bedrijven in de omgeving blijven bereikbaar.

Natuurontwikkeling

De Nieuwe Driemanspolder heeft in de huidige situatie door intensief agrarisch gebruik een beperkte biodiversiteit. Door de her- inrichting zal de natuurkwaliteit van het gebied veranderen en ontstaat een gevarieerder natuurgebied met plek voor veel verschil- lende soorten. Voor de weidevogels zal het gebied minder geschikt worden als broedlocatie, terwijl de functie als foerageergebied zal verbeteren. De al aanwezige beschermde soorten zullen ook in de nieuwe situatie een plek in het gebied vinden.

Recreatie

Als de Nieuwe Driemanspolder is heringericht in 2020 kunnen bezoekers volop genieten van water, natuur en recreatiemogelijk- heden als etsen, skaten, wandelen, paardrijden, paarden mennen, varen met kano’s of roeiboten, vogels kijken, kamperen en horecabezoek. De aangelegde paden sluiten aan op bestaande paden in de omgeving. Zo kunnen mensen ook grotere ets- of wandeltochten maken.