Natuurontwikkeling Mazenburg

Het zuidereiland behoorde tot voor de jaren ‘80 van de vorige eeuw tot het uiterwaardenlandschap van Boxmeer. In die tijd heeft Rijkswaterstaat het kanaal gegraven waardoor het eiland is ontstaan dat nu behoort tot Heijen in de gemeente Gennep. Boxmeer en Heijen liggen op de Maasterrassen die hun ontstaan danken aan de ijstijden. Toen de ijskappen zich uitbreidden, sneed de Maas zich diep in haar eigen sedimenten in. Wat onaangeroerd bleef liggen, wordt het hoogterras genoemd. In warmere perioden, toen de zeespiegel steeg, vulde de rivier haar dal en onstond het middenterras. De Maasduinen zijn in die tijd opgestoven. Weer later schiep het Maaswater het laagterras. Het Meer is een oude herkenbare Maasmeander die stroomde voor het hospitaal en voormalig kasteel Mazenburg langs. Deze rivierloop liep ook in oost-westrichting over het huidige eiland, op historische kaarten zichtbaar in de aanwezigheid van de Grift.

Natuurontwikkeling Mazenburg

In opdracht van:
Disciplines: Grootschalig grondverzet, Natuurontwikkeling, Ontgraven meanders en/of nevengeulen, Hoogwaterveiligheid, Ontwikkelen recreatieve voorziening, Zand- en/of kleiwinning
Looptijd:

De natuurontwikkeling rondom Mazenburg heeft drie doelen


Natuurlijke graslanden

Het ontwikkelen van natuurlijke graslanden met een gevarieerde grasvegetatie. Natuurlijke graslanden zijn open, waardoor de doorstroming optimaal is.

Flora

Het ontwikkelen van meidoornhagen, opgaande bosschages en het aanbrengen van bomen van harthoutsoorten als Iep, Kastanje, Noot. Nieuwe aanplant wordt bij voorkeur geselecteerd uit autochtoon plantmateriaal.

Fauna

Het ontwikkelen van het leefgebied van de das, in verband met de aanwezigheid van de dassenburcht aan de noordzijde van het plangebied. De das wenst een leefgebied met voldoende voedselrijke graslanden, rust en beschutting.