Prioritaire dijkversterkingen perceel 1

Mook - Afferden - Bergen Aijen

Prioritaire dijkversterkingen perceel 1

Tussen 2017 en 2019 werkt aannemerscombinatie Dijkencombi aan dijkversterkingen in dit gebied. Een deel van de dijken in het beheersgebied van het waterschap voldoen op dit moment niet aan de veiligheidsnormen. Vóór 2020 wil het waterschap alle dijken op veiligheidsnorm 1/250 (overstroming die eens in de 250 jaar voorkomt) hebben.

In opdracht van: Waterschap Peel en Maasvallei
In samenwerking met: FPH Ploegmakers & Vissers Ploegmakers (Dijkencombi)
Disciplines: Bodemsaneringen, Aanleg wegen, fiets- en voetpaden, Openbare inrichting, Leveren van klei voor civieltechnische toepassingen, Kade- en dijkversterkingen, Aanleg water regulerende kunstwerken (o.a. stuwen en duikers), Conditionerende werkzaamheden (archeologie, OCE, ecologie)
Looptijd: 2017 – 2019

Bezoek project website

Feiten & Cijfers


Dijkring 54: Mook

De kering bij Mook bestaat voor een deel uit een harde kering en voor een deel uit een groene kering. In de toekomstige situatie van dijkring 54 is de harde kering vervangen door een nieuwe keermuur welke hoger en stabieler is doordat de keermuur is verankerd met grondankers. De groene kering wordt op enkele locaties verhoogd, de taluds verflauwd en/of de kering wordt versterkt door het plaatsen van een damwand in de kruin van de dijk.

Dijkring 56: Afferden

De kering bij Afferden bestaat in zijn geheel uit een groene kering. In de toekomstige situatie is het buitentalud verflauwd naar 1 op 3. De bomen langs de N271 die aangewezen zijn als landschappelijk bepalende bomen (regiovisie Mooi Maasdal) blijven gehandhaafd. Ter plaatse van deze bomen is het ophogen/aanvullen niet wenselijk. Om de stabiliteit van het talud op die locatie toch te borgen, wordt gebruik gemaakt van een structuurmat. Dat is een mat die ervoor zorgt dat de grond niet wegspoelt bij hoog water.

Dijkring 59: Bergen-Aijen

De waterkering rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaat uit een deel groene kering (dijk) en een deel harde kering (coupure). Beide keringen zijn gemiddeld 50 cm te laag en voldoen niet voor wat betreft piping (waarbij water onder de dijk doorstroomt en grond/zand meevoert). In de toekomstige situatie wordt de dijk opgehoogd en worden de coupures vervangen door dijkovergangen.