WOCU

Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU)

Nederland telt ongeveer 2.800 km rivieren, waar ongeveer 2000 km² aan uiterwaarden bij hoort. Het onderhouden van deze gebieden is van cruciaal belang voor de hoogwaterveiligheid. Deze gebieden hebben tevens een aanzienlijke ecologische waarde.

Rijkswaterstaat gaat onderhoud plegen aan maar liefst 640 km² aan uiterwaarden langs de Rijn, IJssel en de Maas.

Op 7 juni 2022 vond de definitieve toekenning van de opdracht plaats. We zijn trots dat we als winnende partij van de aanbesteding aan de slag mogen met het perceel Maas. En dat voor de duur van vier jaar, met een mogelijke verlenging van twee keer drie jaar.

Maaskracht
We staan hier niet alleen in. Samen met twee andere aannemers (Van Wijlen en M.J. Smits) en strategisch adviesbureau (Tenders & Projects) vormen wij de aannemerscombinatie “Maaskracht”. Voor dit project hebben wij een speciaal projectteam samengesteld, waarin medewerkers van Maaskracht en Rijkswaterstaat samenwerken aan het onderhoud aan de uiterwaarden.

Werkzaamheden
We zullen onderhoud uitvoeren aan de uiterwaarden langs de Maas. Dit omvat onderhoud Groen en onderhoud GWW (waterstaatkundige objecten). Binnen het toegewezen budget gaan we in samenwerking met Rijkswaterstaat het uit te voeren onderhoud prioriteren. Concreet omvatten onze werkzaamheden het volgende:

  1. Inspecties en monitoring: voordat we onderhoud uitvoeren, zullen we het gebied eerst inspecteren om te bepalen welk onderhoud nodig is om te voldoen aan de vegetatielegger. Dit omvat gebiedsinspecties, ecologische inspecties, monitoring van invasieve exoten en inspecties van bomen en objecten.
  2. Grond-, weg- en waterwerkzaamheden: deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het herstellen van natuurvriendelijke oevers en het uitdiepen van geulen en plassen. Maar dit kan ook gaan om het herstellen van duikers, of het plaatsen van rivierhout.
  3. Natuurbeheer: we voeren groenonderhoud uit op terreinen van zowel Rijkswaterstaat als van derden, om de hoogwaterveiligheid te verhogen en de natuurkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dit doen we onder andere door het creëren van natuurlijke overgangen van natuur, het verbeteren van de doorstroombaarheid van de Maas en het verwijderen van exoten, die niet in dit gebied thuishoren.
  4. Projectorganisatie: het inrichten van een organisatie om bovenstaande onderdelen mogelijk te maken.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Samenwerkingspartners: Rijkswaterstaat en Maaskracht: Van Wijlen, M.J. Smits, Tenders & Projects en Wetering.
Disciplines: Watermanagement, hoogwaterveiligheid, waterkwaliteit en natuurherstel.
Looptijd: 2022 – 2026 (2032).

 

Meer informatie


Maaskracht

Maaskracht is een bundeling van krachten van strategisch adviesbureau Tenders & Projects en de drie familie-aannemersbedrijven Van Wijlen, M.J. Smits en Wetering. Maaskracht heeft een projectorganisatie ingericht, die is samengesteld uit de bovengenoemde bedrijven, aangevuld met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat. Deze samenwerking (RWS en Maaskracht) in een enkelvoudig projectteam is een unieke samenwerkingsvorm. Vanuit de bundeling van deze krachten zal uitvoerig gekeken worden naar, en invulling gegeven aan het onderhoud van de uiterwaarden langs de Maas. Wil je hier meer over weten? Kijk dan eens op www.maaskracht.eu.

Unieke contractvorm

WOCU gaat om een langdurig contract van ten minste 4 jaar met een mogelijke verlenging tot maximaal 10 jaar. Het is een onderhoudscontract waarbij Maaskracht het uiterwaardengebied langs de Maas inspecteert en monitort. Binnen het beschikbaar gestelde budget kent Maaskracht prioriteiten toe om inspecties uit te voeren, onderhoudsplannen te maken, deelopdrachten op te stellen, en deze uit te voeren.

Planning

In 2023 voeren we werkzaamheden uit op de volgende locaties:

  • Oeverherstel Zuidereiland Heijen, juni 2023
  • Hoogwatergeul Raaijweide Venlo, juli-september 2023.
  • Oeverherstel Broekhuizerweerd Lottum, september 2023
  • Oeverherstel Paesplas Heijen, najaar 2023.
  • Oeverherstel Hedelse Bovenwaard, najaar 2023.
  • Het inspecteren van de staat van objecten. Objecten die niet of niet goed functioneren, herstellen we of plannen we in voor 2024.
000