Herinrichting Huilbeek

Looptijd: okt 2022 - mei 2023


Het project

De Huilbeek dient anders ingericht te worden om de beek klimaatrobuuster, het waterpeil constanter en het water schoner te maken. 

De herinrichting Huilbeek wordt in drie delen aangepakt, waarbij verschillende doelen dienen. 

Het eerste deel van het project Huilbeek betreft het tracé nabij de vernieuwde dijk bij de Maasmonding. Vanaf de dijk tot aan de Maas wordt de Huilbeek natuurlijker ingericht.

Deel twee van de herinrichting Huilbeek betreft de aanleg van een groene buffer. Deze buffer kan regenwater en rioolwater opvangen. Zo wordt wateroverlast in de omgeving voorkomen en wordt de overstort van rioolwater op de beek sterk beperkt De Huilbeek wordt licht slingerend om de buffer heen aangelegd.

Het derde deel betreft de waterafvoer voor de ontwikkeling van het Beesels Broek en het behoud van de landbouw. Vanaf de Ruys van Splintersingel tot aan het einde van de Huilbeek, is de beek geen natuurbeek meer. De beek ligt daar voor het afvoeren van water uit het Beesels Broek en de omliggende landbouwgrond. Vanaf de Schansweg wordt de Huilbeek om het Beesels Broek heen aangelegd. Daarmee wordt voorkomen dat voedselrijk water afkomstig van de landbouwgronden in het natuurgebied Beesels Broek terecht komt. De nieuw aan te leggen beek wordt hier verbreed zodat het beter water kan afvoeren dat afkomstig is van de bovenstrooms gelegen landbouwgronden.


Waar we aan werkten

Eind 2022 en begin 2023 hebben we de Huilbeek anders ingericht. We pakten de beek in drie delen aan:

Deel 1: Maasmonding – de vernieuwde dijk
Klimaatrobuustere natuurlijke beek

Vanaf de dijk tot aan de Maas hebben we de Huilbeek natuurlijker ingericht. We zorgden voor meer schaduw in de beek, schoner water, bochten in de beek en betere zwemroutes voor vissen. Hierdoor geven we planten en dieren in en om de beek een betere leefomgeving en is visoptrek vanuit de Maas mogelijk. Het waterpeil in de beek blijft zoveel mogelijk constant omdat er veel landbouw in het gebied is, dat gebaat is bij een constant waterpeil.

Bovendien is de beek nu klimaatrobuuster, omdat de beek meer ruimte krijgt. Dit hebben we gedaan door het talud te verflauwen. Zo kan de beek meer water afvoeren bij hevige neerslag en houdt de beek langer water vast in droge periodes. Ook legden we onderhoudspaden aan langs de beek, zodat de beek goed bereikbaar en zichtbaar blijft.

Deel 2: Groene buffer
Natuurlijke beek, schoner water en een robuuster rioleringssysteem

Samen met de gemeente Beesel hebben we direct achter de vernieuwde dijk aan de Beekstraat een buffer aangelegd. Deze buffer kan regenwater en rioolwater opvangen. Zo beperken we wateroverlast in de omgeving. De buffer kreeg een natuurlijke uitstraling waar de Huilbeek doorheen zal stromen. Het grootste deel van de buffer staat dan meestal droog.

Deel 3: Waterafvoer voor de ontwikkeling van het Beesels Broek en het behoud van de landbouw

Vanaf de Ruys van Splintersingel tot aan het einde van de Huilbeek, was de beek geen natuurbeek meer. De beek lag daar voor het afvoeren van water uit het Beesels Broek en de omliggende landbouwgrond. De beek is hier verbreed, zodat het meer water kan wegvoeren dat uit het Beesels Broek komt. Ook maakten we de taluds van de beek minder steil, zodat ze niet meer instorten en minder onderhoud nodig is.


Convenant


Project ‘Herinrichting Huilbeek’ is onderdeel van het beekmondingenconvenant. In 2006 hebben Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas via een convenant de handen ineen geslagen bij het herstel van de beekmondingen. Deze samenwerking is voortgezet met een 2e overeenkomst voor de periode tot en met 2027.